Menedżer kultury (studia II stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Menedżer kultury

Przemysły kreatywne są w Polsce szczególnie zaniedbane pod względem kompetencji ich menedżerów. Do pracy w tej branży trafiają bardzo często osoby przypadkowe, nie dysponujące odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i fachowym do wykonywania tego zawodu. Dotyczy to zarówno przemysłu rozrywkowego, jak i kultury wysokiej.

4.5 (399 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Specjalność „menedżer kultury” studiów II stopnia (magisterskich) w naszej Uczelni jest realizowana pod patronatem Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Program studiów łączy w sobie zatem akademicką wiedzę w dziedzinie zarządzania w kulturze oferowaną przez naukowców specjalizujących się w badaniu tych procesów z praktyką takiego zarządzania reprezentowaną przez fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Dwuletni cykl studiów obejmuje roczny blok przedmiotów kierunkowych, w tym ekonomię, zarządzanie, marketing i prawoznawstwo oraz dwa semestry zajęć specjalizacyjnych prowadzonych przez fachowców w dziedzinie zarządzania w kulturze. Dobór tematyki zajęć specjalizacyjnych dla danego rocznika studentów następuje przed końcem pierwszego roku studiów, w wyniku identyfikacji ich zainteresowań zawodowych.

Instytut Reklamy i Public Relations

Studia, praca, życie

Łącz naukę z pracą

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej jest podjęcie pracy już na studiach. Połącz naukę i pracę dzięki dobrej organizacji zajęć w WSPMiSB.

Student idealny

Studia drugiego stopnia w specjalności „menedżer kultury” są przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, na rzecz artystów lub w projektach z zakresu kultury, które mają ambicje rozwoju zawodowego w tej dziedzinie. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów są niezbędne osobom pełniącym funkcje menedżerskie, kierującym instytucjami kultury, ich działami lub zespołami ludzkimi. Studia pozwalają uzupełnić lub usystematyzować wiedzę teoretyczną w dziedzinie zarządzania w kulturze oraz nabyć umiejętności fachowe na podstawie doświadczenia osób o odpowiednim stażu pracy i dorobku w tej dziedzinie.

Wiedza

Elementem procesu dydaktycznego jest grupowy projekt badawczy, obejmujący zaplanowanie i przygotowanie badania empirycznego, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. Wsparciem dla studentów w ramach realizowanego projektu są zajęcia z metodologii badań naukowych. Rezultat projektu przybiera następnie postać pracy magisterskiej studenta. Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra na kierunku „zarządzanie” w specjalności „menedżer kultury”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu