O Uczelni - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

O Uczelni

Warsaw, Poland panorama, clouds and fog
Spośród innych uczelni warszawskich Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu wyróżnia się paletą interesujących i gwarantujących zatrudnienie specjalności. Od początku swojego istnienia Uczelnia realizuje specjalności: reklama i zarządzenie zasobami ludzkimi, w 2007 roku poszerzyła swoją ofertę o specjalność projektowanie multimedialne, od roku 2011 wprowadziła specjalność marketing rozrywki, natomiast od 2018 roku realizuje studia w specjalności E-marketing & Social Media.

Władze uczelni

Rektor

dr Janusz Grobicki - ekonomista, dziennikarz, redaktor naczelny portalu NowyŚwiat24.com.pl, b. redaktor naczelny miesięcznika „Bank”, specjalista w zakresie zarządzania oraz nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych, autor i redaktor wielu publikacji na tematy gospodarcze, ekspert Instytutu im. Adama Smitha.

Jednostki organizacyjne Uczelni (dydaktyczne):

– Biuro Obsługi Studenta;
– Wydział Zarządzania;  
– Instytut Reklamy i Public Relations; 
– Instytut Marketingu Rozrywki; 
– Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi; 
– Instytut E-komunikacji i Mediów Społecznościowych

Wydzielone jednostki organizacyjne (instytuty naukowe):

– Instytut Własności Intelektualnej;
– Instytut Finansów Przedsiębiorstw, Kadr i Płac

Nasze DNA

Misja Uczelni

Misją Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest prowadzenie wyspecjalizowanej działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w dziedzinie przemysłów kreatywnych. Uczelnia stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: „Consilio manuque” (roztropnością i zręcznością).

Nasze Wczoraj

Historia

Pomysłodawcą, a także przez wiele lat rektorem i założycielem uczelni jest dr hab. Adam Grzegorczyk - profesor nadzwyczajny Uczelni, ekonomista, politolog, medioznawca. W latach 80 i 90-tych związany ze środowiskiem muzyki rockowej, dyrektor Festiwalu w Jarocinie. Dziennikarz muzyczny. Menadżer największych gwiazd polskiej estrady: m.in. Ireny Santor i zespołów Roberta Gawlińskiego, Pawła Kukiza. Wydawca fonograficzny. Właściciel agencji reklamowej i założyciel pierwszej w Polsce szkoły reklamy. Autor przeszło 30 publikacji książkowych na temat różnych aspektów przemysłów kreatywnych, w szczególności reklamy i rozrywki. Nadal bardzo związany z uczelnią.

Wyższa Szkoła Promocji została utworzona aktem założycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 września 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej z dnia 8 września 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczęcie działalności dydaktycznej uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku. W dniu 22 września 2005 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwolił Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni został zmodyfikowany: od 2005 roku Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie rozwija działalność akademicką, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest także ośrodkiem wymiany międzynarodowej myśli naukowej. W grudniu 2014 roku nazwa uczelni została rozszerzona do: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu. W styczniu 2016 roku siedziba uczelni została przeniesiona do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Nowoczesność i tradycja

Ucz się do ekspertów

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie została utworzona w 2000 roku. Od tego czasu dynamicznie się rozwija, tworząc nowe specjalności studiów, corocznie aktualizując programy i poszerzając bazę dydaktyczną. Od 2005 roku prowadzi studia magisterskie. Jednocześnie dzięki swojej dotychczasowej aktywności uczelnia wypracowała metody i systemy efektywnego kształcenia studentów, kontakty z instytucjami branżowymi oraz ukształtowała swoją markę związaną z wysoką jakością studiów w unikalnych dziedzinach.

Dołącz do ponad 3 tysięcy studentów

Absolwenci uczelni otrzymują tytuł licencjata lub magistra w jednej z kształconych specjalności. Kształcenie w uczelni ma charakter interdyscyplinarny. W cyklu studiów absolwenci przyswajają obszerny zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstawy teoretyczne nauk ekonomicznych i humanistycznych oraz wiedzy o sztuce, przydatne w wykonywaniu pracy zawodowej w odpowiedniej specjalności. W szczególności absolwenci uzyskują umiejętności z zakresu analizy środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Program studiów za kluczową uznaje umiejętność opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych odpowiedniego zakresu strategii przedsiębiorstwa.

Nowoczesność i tradycja

Ucz się do ekspertów

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie została utworzona w 2000 roku. Od tego czasu dynamicznie się rozwija, tworząc nowe specjalności studiów, corocznie aktualizując programy i poszerzając bazę dydaktyczną. Od 2005 roku prowadzi studia magisterskie. Jednocześnie dzięki swojej dotychczasowej aktywności uczelnia wypracowała metody i systemy efektywnego kształcenia studentów, kontakty z instytucjami branżowymi oraz ukształtowała swoją markę związaną z wysoką jakością studiów w unikalnych dziedzinach.

Nasze Jutro

Wizja Uczelni

Uczelnia elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia. Od początku działalności jest związana z przemysłem promocyjnym, dla którego wykształciła przeszło 1000 specjalistów. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozszerzyła perspektywę swojej działalności o inne przemysły kreatywne i podjęła zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukowo badawczą w dziedzinie zarządzania w kulturze i rozrywce, w szczególności w mediach w okresie ich konwergencji. Konsekwencją tej strategii stało się rozszerzenie pod koniec 2014 roku nazwy uczelni. W 2020 roku Uczelnia nawiązała partnerską współpracę z nowo powstałą Izbą Gospodarczą Menedżerów Artystów Polskich, czego rezultatem jest uruchomienie od października 2021 roku wyspecjalizowanych studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych w specjalności „menedżer rozrywki”.

Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku „Zarządzanie”, kładąc nacisk na treści i formy kształcenia w zakresie prowadzonych specjalności, dostosowywanych i uzupełnianych pod kątem potrzeb rynku pracy. Podejmując decyzję o utworzeniu nowej specjalności, Uczelnia kieruje się strategią nisz rynkowych: zidentyfikowanych potrzeb wąskiego wycinka rynku, które stara się zaspokajać.

Priorytetem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia rozumianej jako optymalne przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy w wybranej specjalności. Dla realizacji tego priorytetu Uczelnia od początku swojej działalności stosuje unikatowe rozwiązania organizacyjne, w tym m.in. selekcję kandydatów poprzez testy zainteresowań i rozmowy kwalifikacyjne, odpowiednią organizacje programu studiów z założeniem, że cały ostatni rok studiów (zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia) przeznaczony jest na prowadzenie zajęć specjalnościowych) oraz bliską współpracę z biznesem. Rezultatem realizacji tych założeń jest zbliżony do 100% wskaźnik zatrudnienia absolwentów na stanowiskach związanych ze specjalnością kształcenia. Studenci Uczelni uzyskują zatrudnienie najczęściej jeszcze przed ukończeniem studiów.

Przedmiotem zainteresowań badawczych Uczelni jest zjawisko komunikacji, jej uwarunkowań, form i narzędzi oraz skutków. Działalność badawcza Uczelni obejmuje także sferę procesu decyzyjnego i zachowań konsumenta. Duże znaczenie, także w sferze badawczej, ma dla uczelni idea zarządzania wiedzą i ochrony własności intelektualnej, w zakresie której Uczelnia stała się flagowym ośrodkiem badań ekonomicznych w Polsce.

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie kształci specjalistów dla przemysłów kreatywnych na potrzeby całej polskiej gospodarki. Studia w Uczelni realizują studenci wywodzący się nawet z najdalszych zakątków Polski. Jednak tożsamość Uczelni jest silnie związana z Warszawą, tak poprzez siedzibę, jak i działalność. Uczelnia prowadzi badania nad strategią rozwoju stolicy, współpracuje z władzami miasta w zakresie jej realizacji, realizuje szereg projektów społecznych dla Warszawy i jej mieszkańców m.in. formy preorientacji zawodowej dla uczniów szkół średnich pod kątem przyszłych potrzeb zatrudnienia w stolicy, Warsaw Model United Nations, coroczne warsztaty zainteresowań, współpraca z warszawskimi organizacjami pozarządowymi m.in. klubami Rotary. Od przeszło 10 lat Uczelnia jest współorganizatorem corocznej kwesty na Starych Powązkach. Związek z Warszawą i Pałacem Kultury i Nauki ma swój wyraz w znaku Uczelni.

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie realizuje swoją działalność dydaktyczną i naukową poprzez podstawową jednostkę organizacyjną – Wydział Zarządzania oraz poprzez wyspecjalizowane instytuty zajmujące się działalnością dydaktyczną i naukową (Instytut Reklamy i Public Relations, Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Instytut Marketingu Rozrywki, Instytut E-komunikacji i Mediów Społecznościowych) lub naukowo-badawczą (Instytut Własności Intelektualnej, Instytut Finansów Przedsiębiorstw, Kadr i Płac).

0
Specjalizacje
0
Wykładowców
0
Studentów

Dołącz do grona studentów!

Subskrybuj informacje z życia szkoły

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu