NaukaZeszyty Naukowe

Od roku 2012 wprowadzona zostaje nowa procedura recenzyjna  dla artykułów publikowanych w Zeszytach  Naukowych

1.    Każdy złożony artykuł podlega wstępnej ocenie redaktora naukowego i redaktora tematycznego ze względu na:

  •  zgodność  z tematem zeszytów,
  • spełnienie wymogów formalnych;

2.    Po otrzymaniu pozytywnej oceny wstępnej artykuł przekazywany jest do recenzji równolegle dwóm niezależnym Recenzentom zewnętrznym, posiadającym afiliację w jednostce innej niż autor publikacji, będącym specjalistami z danej dziedziny, posiadającym przynajmniej stopień doktora, W przypadku recenzji artykułów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej;

3.    Tożsamość Autorów nie jest Recenzentom znana

4.    Tożsamość Recenzentów podawana jest do publicznej wiadomości jedynie na zbiorczej liście recenzentów współpracujących, aktualizowanej na koniec roku kalendarzowego;

5.    Recenzja ma formę pisemną, zestandaryzowaną (formularz), z wyraźnym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia;

6.    Autorzy informowani są o wyniku recenzji za pośrednictwem Sekretarza redakcji;

7.    Na wniosek recenzenta artykuł zostaje przekazany Autorowi do poprawy i następnie decyzją recenzenta wraca ponownie do jego recenzji lub po uwzględnieniu zaleceń, otrzymuje pozytywną recenzję bez ponownej oceny (tylko w przypadku uwag opcjonalnych).

8.    Publikacja artykułu w Zeszytach Naukowych możliwa jest tylko przy obu recenzjach pozytywnych (stawiających wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji);
 

 

pliki do pobrania:


FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU DO ZESZYTÓW NAUKOWYCH  ( 0.04 Mb )

<< powrót do listy