NaukaZeszyty Naukowe

Procedura składania artykułów do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Promocji
oraz standardy etyczne

 1. Tematyka Zeszytów Naukowych ustalana jest  z półrocznym wyprzedzeniem i koncentruje się na zagadnieniach komunikacji rynkowej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 2. Artykuły publikowane mogą być zarówno w języku polskim jak i językach kongresowych.
 3. Wersją referencyjną Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Promocji jest wydanie cyfrowe.
 4. Artykuły przyjmowane są w wersji elektronicznej na adres nauka@wsp.pl wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim oraz adresem mailowym do korespondencji
 5. Rada Naukowa i Redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Promocji upowszechnia informację dotyczącą zjawisk „ghostwriting” i  „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 6. Rada Naukowa i Redakcja Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Promocji podpisuje się pod deklaracją, że dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. W związku z powyższym wprowadzony zostaje wymóg złożenia przez Autora w formie drukowanej (lub zeskanowanej) podpisanego oświadczenia o nienaruszaniu zasad etyki i praw autorskich oraz o źródłach finansowania (formularz oświadczenia dostępny TUTAJ)
 7. Przejawy nierzetelności naukowej będą przez Redakcję dokumentowane a informacja o wykrytych przypadkach łamania zasad uczciwości naukowej przekazywana będzie odpowiednim podmiotom w tym instytucje zatrudniające autorów artykułu, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 8. Szczegóły dotyczące zasad edytorskich dostępne są w zakładce „Wymogi edytorskie
 9. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są wstępnej ocenie formalnej i przy pozytywnym wyniku tej oceny przekazywane są do recenzji naukowej. Autor informowany jest o każdym etapie procedury droga mailową lub w formie informacji umieszczonej na stornie Zeszytów Naukowych WSP
 10. Do publikacji przyjmowane są tylko artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyn.
 12. Za opublikowany artykuł autor nie otrzymuje wynagrodzenia
 13. Teksty artykułów naukowych udostępniane są do swobodnego wykorzystania w celach niekomercyjnych
 14. Autor artykułu udziela wydawcy wyłącznej licencji na korzystanie z artykułu (utworu) na określonych w umowie pomiędzy autorem a wydawcą polach eksploatacji
 15. Artykuły publikowane są na zasadzie licencji Open Acces z zastrzeżeniem podania źródła wskazującego autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł zeszytów naukowych, redaktora naukowego danego zeszytu, numer zeszytów naukowych i rok publikacji
 16. Artykuł może być wykorzystany przez osoby i podmioty trzecie, np. biblioteki/jednostki naukowe/recenzentów trzecie w celach niekomercyjnych na zasadzie Open Acces z podaniem źródła jak w poprzednim punkcie
 17.  
 18.  

pliki do pobrania:


Oświadczenie Autorów Publikacji  ( 0.07 Mb )

<< powrót do listy