EdukacjaKadra

Doktor nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe

Kulturoznawca, teatrolog, specjalista komunikacji werbalnej, historyk literatury. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii kultury współczesnej, spektaklizacji w kulturze, antropologii teatru, a także animacji kultury, marketingu politycznego oraz języka reklamy.

Zainteresowania pozanaukowe

Egzotyczne podróże i poznawanie obcych kultur, turystyka górska

Publikacje

- Arystofanes – klasyk deziluzji, [w:] Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, M. Kalinowska, E. Kiślak (red.), Instytut Badań Literackich, Warszawa 1998.

- Język jako widowisko, [w:] Przyszłość języka, S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

- Granice seryjności inscenizacyjnej w teatrze telewizji, [w:] Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, A. Kisielewska  (red.), Rabid, Kraków 2004.

- Wiedza o kulturze. Kultura i przyszłość. Zakres podstawowy i rozszerzony – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: Sław Krzemień-Ojak, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Monika Kostaszuk-Romanowska, Zbigniew Suszczyński, Natalia Szydłowska, Operon, Gdynia 2004.

- Antropologia zarażona teatrologią?, [w:] Kultura i przyszłość. Prace ofiarowane Profesorowi Sławowi Krzemieniowi-Ojakowi z okazji 75 rocznicy urodzin, A. Kisielewska, N. Szydłowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

- Edukacja teatralna w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Strategie nauczania wiedzy o kulturze w szkołach średnich, koncepcja numeru i redakcja S. Krzemień-Ojak, M. Kostaszuk-Romanowska, „Kultura współczesna” 2006 nr 2.

- Spektakle konsumpcji w kulturze masowej jako wzory zachowań konsumenckich dla młodzieży, [w:] Zachowania konsumenckie młodzieży, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2006.

- Problematyka ciała we współczesnej krytyce teatralnej, [w:] Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki, J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

-   Polski współczesny skandal teatralny – próba opisu gatunku, [w:] Artystów gry z kulturą, A. Kisielewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

- Estetyka symetrii? Polacy-Niemcy, Polacy-Żydzi w teatralnej lekturze młodego pokolenia inscenizatorów, [w:] Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz (red.), Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Białystok 2009.

- Polskie Lizystraty, czyli „Niewiastą jestem, jednak rozum jest mi dany”, [w:] Kto wygra wybory – scenariusze prezydenckie, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.

- Platforma Potoczna, [w:] Platforma Obywatelska – diagnoza, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.

- Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.

- Nowa sensualność antycznej tragiczności w spektaklach „młodych zdolnych”, [w:] Spektakle zmysłów, A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.

- Narracje architektury czasów postmodernizmu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010 nr 1.

Przedmioty

Komunikacja werbalna, wiedza o kulturze, copywriting, perswazja językowa, proseminarium, seminarium

 

<< powrót do listy