NaukaZeszyty Naukowe

Od roku 2012 wprowadzona zostaje nowa procedura recenzyjna  dla artykuów publikowanych w Zeszytach  Naukowych

1.    Kady zoony artyku podlega wstpnej ocenie redaktora naukowego i redaktora tematycznego ze wzgldu na:

  •  zgodno  z tematem zeszytów,
  • spenienie wymogów formalnych;

2.    Po otrzymaniu pozytywnej oceny wstpnej artyku przekazywany jest do recenzji równolegle dwóm niezalenym Recenzentom zewntrznym, posiadajcym afiliacj w jednostce innej ni autor publikacji, bdcym specjalistami z danej dziedziny, posiadajcym przynajmniej stopie doktora, W przypadku recenzji artykuów powstaych w jzyku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej;

3.    Tosamo Autorów nie jest Recenzentom znana

4.    Tosamo Recenzentów podawana jest do publicznej wiadomoci jedynie na zbiorczej licie recenzentów wspópracujcych, aktualizowanej na koniec roku kalendarzowego;

5.    Recenzja ma form pisemn, zestandaryzowan (formularz), z wyranym wnioskiem, co do dopuszczenia artykuu do publikacji bd jego odrzucenia;

6.    Autorzy informowani s o wyniku recenzji za porednictwem Sekretarza redakcji;

7.    Na wniosek recenzenta artyku zostaje przekazany Autorowi do poprawy i nastpnie decyzj recenzenta wraca ponownie do jego recenzji lub po uwzgldnieniu zalece, otrzymuje pozytywn recenzj bez ponownej oceny (tylko w przypadku uwag opcjonalnych).

8.    Publikacja artykuu w Zeszytach Naukowych moliwa jest tylko przy obu recenzjach pozytywnych (stawiajcych wniosek o dopuszczenie artykuu do publikacji);
 

 

pliki do pobrania:


FORMULARZ RECENZJI ARTYKUU DO ZESZYTW NAUKOWYCH  ( 0.04 Mb )

<< powrót do listy