NaukaZeszyty Naukowe

Procedura skadania artykuów do Zeszytów Naukowych Wyszej Szkoy Promocji
oraz standardy etyczne

 1. Tematyka Zeszytów Naukowych ustalana jest  z pórocznym wyprzedzeniem i koncentruje si na zagadnieniach komunikacji rynkowej i zarzdzaniu zasobami ludzkimi.
 2. Artykuy publikowane mog by zarówno w jzyku polskim jak i jzykach kongresowych.
 3. Wersj referencyjn Zeszytów Naukowych Wyszej Szkoy Promocji jest wydanie cyfrowe.
 4. Artykuy przyjmowane s w wersji elektronicznej na adres nauka@wsp.pl wraz z abstraktem w jzyku polskim i angielskim oraz adresem mailowym do korespondencji
 5. Rada Naukowa i Redakcja Zeszytów Naukowych Wyszej Szkoy Promocji upowszechnia informacj dotyczc zjawisk „ghostwriting” i  „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy kto wniós istotny wkad w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziau jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podzikowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia autora jest znikomy lub w ogóle nie mia miejsca, a pomimo to jest autorem/wspóautorem publikacji.
 6. Rada Naukowa i Redakcja Zeszytów Naukowych Wyszej Szkoy Promocji podpisuje si pod deklaracj, e dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyszych standardów redakcyjnych powinna by jawno informacji o podmiotach przyczyniajcych si do powstania publikacji (wkad merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale take spoecznej odpowiedzialnoci. W zwizku z powyszym wprowadzony zostaje wymóg zoenia przez Autora w formie drukowanej (lub zeskanowanej) podpisanego owiadczenia o nienaruszaniu zasad etyki i praw autorskich oraz o ródach finansowania (formularz owiadczenia dostpny TUTAJ)
 7. Przejawy nierzetelnoci naukowej bd przez Redakcj dokumentowane a informacja o wykrytych przypadkach amania zasad uczciwoci naukowej przekazywana bdzie odpowiednim podmiotom w tym instytucje zatrudniajce autorów artykuu, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 8. Szczegóy dotyczce zasad edytorskich dostpne s w zakadce „Wymogi edytorskie
 9. Wszystkie nadesane artykuy poddawane s wstpnej ocenie formalnej i przy pozytywnym wyniku tej oceny przekazywane s do recenzji naukowej. Autor informowany jest o kadym etapie procedury droga mailow lub w formie informacji umieszczonej na stornie Zeszytów Naukowych WSP
 10. Do publikacji przyjmowane s tylko artykuy, które otrzymay dwie pozytywne recenzje.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjcia artykuu do publikacji bez podania przyczyn.
 12. Za opublikowany artyku autor nie otrzymuje wynagrodzenia
 13. Teksty artykuów naukowych udostpniane s do swobodnego wykorzystania w celach niekomercyjnych
 14. Autor artykuu udziela wydawcy wycznej licencji na korzystanie z artykuu (utworu) na okrelonych w umowie pomidzy autorem a wydawc polach eksploatacji
 15. Artykuy publikowane s na zasadzie licencji Open Acces z zastrzeeniem podania róda wskazujcego autora artykuu, tytu artykuu, tytu zeszytów naukowych, redaktora naukowego danego zeszytu, numer zeszytów naukowych i rok publikacji
 16. Artyku moe by wykorzystany przez osoby i podmioty trzecie, np. biblioteki/jednostki naukowe/recenzentów trzecie w celach niekomercyjnych na zasadzie Open Acces z podaniem róda jak w poprzednim punkcie
 17.  
 18.  

pliki do pobrania:


Owiadczenie Autorw Publikacji  ( 0.07 Mb )

<< powrót do listy