NaukaZeszyty Naukowe

1. Tytu w jzyku polskim – Czcionka: Times New Roman, 12pkt
    Tytu w jzyku angielskim - Czcionka: Times New Roman, 12pkt

2. Abstrakt w j. polskim, przetumaczony take na angielski
Maksymalna objto – 17 wierszy (cznie ze sowami kluczowymi) dla kadego jzyka
Czcionka: Times New Roman, 12pkt
Czcionka pochya tylko dla wyrazów obcojzycznych
Wymagane elementy abstraktu:
•    uzasadnienie problemu badawczego,
•    cel artykuu,
•    znaczenie wniosków na gruncie teorii lub praktyki
•    sowa kluczowe

3. Artyku:
Objto tekstu – minimum pó arkusza redakcyjnego maksimum 1,5 arkusza redakcyjnego
Czcionka – Times New Roman, 12pkt
Interlinia - 1,5 wiersza
Czcionka pochya tylko dla wyrazów obcojzycznych
Tekst wyjustowany
Wcicia pierwszego wiersza – 1,25 cm
Marginesy (L=2,5, P=2,5, G=2,5, D=2,5)

4. Przypisy:
Przypisy dolne
Czcionka: Times New Roman, 10pkt

Przykadowe formy przypisów:

monografie: np. A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s 30.

opracowania zbiorowe: A. Winiewska, „Podejmowanie decyzji”, (w:) (red:) M. Kugiel, Zarzdzanie, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2010, s. 70

artykuy w czasopismach: A. Winiewska, K. Liczmaska Tworzenie wartoci dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoy Wyszej w Bydgoszczy”, nr 3/2010, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoy Wyszej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 50

artykuy w czasopismach cyfrowych: A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, (w: ) (red:), A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, „Zeszyty Naukowe: Kreowanie wizerunku miast”, Wysza Szkoa Promocji, nr 1/2011,  s. 3, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf  (01.09.2011)

5. Czci techniczne:
zdjcia – tylko czarno-biae, doczone jako oddzielny plik w formacie …… , zatytuowany numerem zdjcia; w tekcie artykuu wskazane miejsce zdjcia poprzez podanie numeru i tytuu zdjcia oraz róda, np.

Zdjcie 1.  Tytu

(plik zdjcie 1)

ródo: poda ródo zgodnie ze standardem podanym w punkcie przypisy

rysunki – czarno-biae, opisane numerem, tytuem i ródem, j.w
tabele – czarno-biae, opisane numerem, tytuem i ródem, j.w.
wykresy – czarno-biae opisane numerem, tytuem i ródem, j.w.

6. Bibliografia:
Maksymalnie 20 pozycji
Czcionka: Times New Roman, 12pkt
Format:  Nazwisko imi autora, … (dalej jak w przypisach)
Sortowane alfabetycznie, rosnco
 

<< powrót do listy