NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj A. Winiewskiej

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 978-83-60964-20-0
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2009

Wród elementów uzasadniajcych powstanie, a nastpnie dalsze funkcjonowanie przedsibiorstwa w pierwszej kolejnoci naley wymieni... klienta. Jego istnienie, a dokadniej jego wiadomo wasnych potrzeb, jest warunkiem sine qua non dla powodzenia kadego biznesu. Naley podkreli jednak, e samo istnienie odpowiedniej liczby wiadomych danej potrzeby klientów nie przesdza jeszcze o sukcesie przedsiwzicia. Obok wielu uwarunkowa wane jest, aby istniejcy na rynku klienci chcieli zaspokaja swoje potrzeby ofert danej firmy. W tym miejscu pojawia si zjawisko konkurowania o wybory klientów rynkowej walki o podstawowy czynnik generujcy przychody przedsibiorstwa, o istotny "warunek dostateczny", dla funkcjonowania organizacji. Dlatego niezwykle czsto mówi siteraz o znaczeniu relacji firmy z klientami. Skuteczne zarzdzanie relacjami z klientami to dugookresowe zapewnienie "warunku dostatecznego", uzasadniajcego funkcjonowanie firmy na rynku. Jest to jednoczenie proces zoony, wieloaspektowy. Warto zastanowi si, jak radz sobie w tym zakresie funkcjonujce nawspóczesnym, dynamicznie zmieniajcym si rynku polskim, mae i rednie przedsibiorstwa.

<< powrót do listy