NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu " Techniki perswazji w reklamie spoecznej " realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy
Na seminarium prezentacji dokonali: Przybylski Marcin, Kacprzak Marta, Sobiesiak Aneta, Jdrych Izabella, Gsior Paulina

Porzdek seminarium

  1. Techniki perswazji w reklamach spoecznych dotyczcych alkoholizmu, narkomanii, pedofilii - Przybylski Marcin
  2. Techniki perswazji w polskiej reklamie spoecznej zorientowanej na rozwój wiadomoci i edukacji ekologicznej - Kacprzak Marta
  3. Edukacja obywatelska w reklamie spoecznej nadawcy - cele i techniki perswazji - Przybyowski Bartosz
  4. Techniki perswazji w reklamach spoecznych zorientowanych na potrzeby dzieci i modziey w zakresie bezpieczestwa, edukacji, zdrowia, wypoczynku i wychowania - Sobiesiak Aneta
  5. Rola perswazji w ksztatowaniu pozytywnych postaw i zachowa spoecznych zorientowanych na zdrowie i bezpieczestwo na przykadzie reklamy spoecznej - Jdrych Izabella
  6. Techniki perswazji w reklamie spoecznej, zorientowanej na edukacj konsumenck oraz wolontariat, na przykadzie reklamy prasowej i zewntrznej w latach 2007-2012- Gsior Paulina


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr A. Kozowska, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, mgr A. Kochaniec, dr K. Kubiak
 

<< powrót do listy