NaukaSeminaria

Instytut PR zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Efekty ksztacenia a oczekiwania rynku pracy w brany public relations - empiryczna weryfikacja” zrealizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Agata Nowacka, Sylwia Wilk, Joanna Czarnecka

Porzdek seminarium

 

  1. Efekty ksztacenia a oczekiwania rynku pracy w brany public relations – dr Krzysztof Kubiak
  2. Przygotowanie absolwentów do wejcia na rynek pracy
  3. w brany public relations – Agata Nowacka
  4. Identyfikacja umiejtnoci zawodowych oczekiwanych przez pracodawców w brany public relations – Sylwia Wilk
  5. Projektowanie profilu kompetencji pracowników dla agencji public relations – Joanna Czarnecka
  6. Podsumowanie – dr Krzysztof Kubiak


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, mgr M. Frontczak
 

<< powrót do listy