NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 2/2011, ATLAS MAREK FMCG, zrealizowanego pod kierownictwem dr Katarzyny Liczmaskiej
Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: ukasz Boru, Jakub Gobiewski, Katarzyna Gorlo, Anna Stachyra, Aleksandra Stopczyk.
Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Katarzyna Liczmaska
  2. Strategie relacji pomidzy markami –  Aleksandra Stopczyk
  3. Modele wizerunków marek –  Katarzyna Gorlo
  4. Branding a odpowiedzialno spoeczna –  Anna Stachyra
  5. Funkcje Marki w rónych modelach architektury – Jakub Gobiewski
  6. Znaczenie marki w budowaniu relacji z klientami – ukasz Boru
  7. Podsumowanie – dr Katarzyna Liczmaska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Marek Datko i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy