NaukaKonferencje

Szanowni Pastwo,

Przeom drugiego i trzeciego tysiclecia niesie za sob wiele zmian o charakterze spoecznym, których bezporedni przyczyn jest postp technologiczny. Dotychczasowe rozumienie mediów elektronicznych jako procesu nadawania i jednoczesnego odbierania, a take koncept ulotnoci przekazu elektronicznego bd musiay zosta zweryfikowane. Technologia cyfrowa pozwala na przechowywanie i dowolne wielokrotne odtwarzanie wybranych przekazów. Dotychczasowe pasywne ogldanie przekazów na ekranie zmieni si w wykorzystywanie ekranu do celów podanych przez odbiorc.

     To tylko kilka zagadnie dotyczcych rewolucji cyfrowej w komunikacji. Ta problematyka obejmuje zmiany technologiczne w mediach ju istniejcych i powstawanie nowych mediów, zmiany rodowiska, w którym media funkcjonuj i s odbierane, nowe formy i stylistyk przekazów, zmiany percepcji i recepcji odbiorcy, a take niewykorzystane wczeniej zastosowania mediów elektronicznych.

     23 stycznia 2003 roku w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie odbya si konferencja pt. "e-komunikacja". Celem konferencji byo zaprezentowanie wyników projektów badawczych reprezentujcych wybrane aspekty problemu komunikacji elektronicznej w warunkach XXI wieku, a take przedstawienie sprofilowanego pod ktem poszczególnych dziedzin nauki spojrzenia dotyczcego tego problemu. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi zajmujcy si tematyk mediów cyfrowych i komunikacji elektronicznej, studenci oraz fachowcy, wykorzystujcy te technologie w swojej pracy zawodowej.

  • "Komunikacja a media elektroniczne" - dr Jarosaw Gdaski, profesor Wyszej Szkoy Promocji
  • "Wprowadzenie do marketingu wirtualnego" - prof. dr hab. Andrzej Sznajder, Instytut Marketingu Midzynarodowego, Szkoa Gówna Handlowa
  • "Pasoyty w e-komunikacji. Zagroenia w sieci. Jak si broni?" - mgr Aneta Janowska, Instytut Studiów Midzynarodowych, Szkoa Gówna Handlowa
  • "Internet jako narzdzie samoorganizacji spoecznej" - dr Piotr Wiench, wykadowca Wyszej Szkoy Promocji
  • "Manipulacje w Internecie" - mgr Piotr Waglowski, Czonek Zarzdu Internet Society Poland, VaGla.pl Prawo i Internet
  • "Spoeczne czynniki ograniczajce dziaalno marketingow w Internecie" - dr hab. Adam Kupczyk, mgr Agnieszka Winiewska, Wysza Szkoa Promocji
  • "Komercyjne wykorzystanie Internetu" - mgr Agnieszka Kochaniec, Wysza Szkoa Promocji
  • "Konwergencja mediów - szanse i zagroenia komunikacji" - dr Adam Grzegorczyk, Rektor Wyszej Szkoy Promocji

pliki do pobrania:


Profesjonalizacja rynku pracy w mediach  ( 0.06 Mb )
Tosamo organizacji medialnych - Corporate Government  ( 0.19 Mb )
Narzdzia podnoszenia kwalifikacji w mediach  ( 0.09 Mb )
Zarzdzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy  ( 0.14 Mb )
Nowe idee w zarzdzaniu personelem  ( 0.13 Mb )
E-komunikacja  ( 0.88 Mb )

<< powrót do listy