NaukaKonferencje
  • Kontrowersje wokó kosztów pracy i ich implikacje dla sytemu edukacji" - dr hab. Kazimierz Makowski, profesor Wyszej Szkoy Promocji, Dyrektor Instytutu Zarzdzania Zasobami Ludzkimi
  • "Nowe wyzwania dla edukacji w obliczu akcesji do Unii Europejskiej" - mgr Mirosawa urawska, Wysza Szkoa Promocji
  • "Co kady mody kandydat do pracy wiedzie powinien" - mgr Beata Malinowska, Wysza Szkoa Promocji
  • "Moja pierwsza praca. Program Absolwent" - Jolanta Staczyk, Dzia Aktywizacji Rynku Pracy, Urzd Pracy Miasta Stoecznego Warszawy
  • "Rynek pracy w Unii Europejskiej szans dla modych ludzi" - Ewa Flaszyska, Wydzia ds. Integracji z Uni Europejsk, Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie
  • "Rola informacji w ksztatowaniu kariery zawodowej" - Elbieta Ogrzebacz, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie
  • "Doradztwo zawodowe w wietle aktualnych przepisów prawnych" - Romuald Pczek, Departament Ksztacenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Spoecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
  • "Lider przyszoci. Ksztatowanie postaw przedsibiorczych wyzwaniem XXI wieku" - dr Piotr Wachowiak, wykadowca Wyszej Szkoy Promocji

 

 

<< powrót do listy