NaukaKonferencje
  • Raport o stypendiach zagranicznych - Grzegorz Szymaski - AEGEE Warszawa

Od czerwca do padziernika przeprowadzilimy ankiet wród osób ubiegajcych si o stypendia oraz wród szczliwców, którzy dowiadczyli przyjemnoci studiowania za granic. Aby dobrze zrozumie wyniki ankiety i program konferencji, na pocztku krótko scharakteryzujemy obecn sytuacj na "rynku" stypendiów. Nastpnie przedstawimy wyniki przeprowadzonej ankiety. Spróbujemy odpowiedzie na takie pytania jak: czego studenci oczekuj od stypendiów, jak wyglda proces rekrutacyjny i co wedug ankietowanych naley w nim zmieni, jak tak naprawd wygldaj studia za granic, czego si uczymy i jakie s rzeczywiste koszty stypendium.

  • Studia w krajach Unii Europejskiej po 1 maja 2004 - Arkadiusz wiek - Biuro Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

Na konferencj zaprosilimy take specjalist z Biura Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej, którzy odpowie na nurtujce wszystkich pytania dotyczce szans edukacyjnych modych Polaków, a take wartoci i uznawalnoci ich dyplomów na caym wiecie. Szczególny nacisk pooy na moliwo swobodnego studiowania za granic zarówno tu przed, jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyjani wtpliwoci dotyczce potrzeby nostryfikacji polskich dyplomów w kontekcie integracji europejskiej. Bdzie równie moliwo bezporedniego zadawania pyta.

  • Zmiany w programie Socrates/Erasmus - Dorota Wilga - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Socrates to najpopularniejszy i najwikszy edukacyjny program Unii Europejskiej. Ju dzi cieszy si on w Polsce duym zainteresowaniem, ale sytuacja ulegnie dalszej poprawie po przystpieniu naszego kraju do UE. Do tej pory, jako kraj stowarzyszony, pienidze jakie otrzymywalimy zaleay od skadki wpacanej do programu. Po akcesji przyznawane rodki bd naliczane duo korzystniej - wedug liczby studentów w naszym kraju. Na najwikszy wzrost nakadów moemy liczy w czci najbardziej nas interesujcej, czyli w stypendialnym programie Erasmus. Projekt Komisji Europejskiej zakada przekazanie Polsce nie 4,5mln Euro, jak miao to miejsce w 2003 roku, lecz 11,5mln Euro. Co to w praktyce oznacza - czy ponad dwukrotny wzrost stypendystów? A moe wzronie wysoko stypendium? Co si jeszcze zmieni w stypendiach na rok 2004/2005. Na te i inne pytania odpowie przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

  •   Veni, Vidi, Vici - stypendysta! - Panel dyskusyjny

Na tym panelu dyskusyjnym z udziaem polskich stypendystów i stypendystów z innych krajów goszczcych w Polsce oraz na podstawie wyników ankiety porównamy kryteria otrzymywania stypendium zagranicznego, zasady i warunki wyjazdu (znajomo jzyka obcego, rednia ocen, rodki finansowe itd.). Nasi gocie - szczliwi stypendyci - opowiedz jak wyglda nabór, o trudnociach jakie musieli pokona, o wyjedzie do wybranego kraju i uczelni, o dodatkowych poniesionych kosztach, czy speniy si ich oczekiwania, jak zostali przyjci i czy otrzymali odpowiedni pomoc. W dyskusji pomidzy stypendystami nie zabraknie refleksji, co dodatkowo wynieli z wyjazdu poza korzyciami naukowymi, o nowych znajomociach i nowych moliwociach, które da im wyjazd.

<< powrót do listy