InternationalERASMUS+ dla studentów polskich

1.1  Informacje podstawowe

System ECTS (European Credit Transfer System) powstał z inicjatywy Unii Europejskiej i jest systemem  łatwo czytelnych i porównywalnych ocen i stopni akademickich.

Program współpracy szkół wyższych krajów europejskich wymaga uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych tak, aby studenci mogli przenosić się z uczelni na uczelnię. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS umożliwia ocenę efektów kształcenia oraz kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programów studiów.

System ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, a także umożliwia przenoszenie tych wyników pomiędzy uczelniami. W prosty i przejrzysty sposób pozwala określić zasady studiowania za granicą, pełnego uznawania studiów, a także wymagania niezbędne do ich zaliczenia. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów za granicą zastępuje porównywalny okres studiów zrealizowanych w uczelni macierzystej.

1.2  Punkty ECTS

Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna studenta w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom przede wszystkim na podstawie wkładu pracy studenta, a także znaczenia przedmiotu w relacji do sylwetki absolwenta. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru.

Punkty ECTS określają względny nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia danego przedmiotu. Uzyskanie przez niego odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni, które stosowane są do oceny poziomu wiedzy studenta.

 1.3  Porozumienie między uczelniami w zakresie programu zajęć

 

Studenci mogą odbywać studia w goszczącej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia (Learning Agreement). Porozumienie między macierzystą a goszczącą uczelnią powinno uwzględniać okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią liczbę punktów kredytowych  (z góry ustaloną i taką samą dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli). Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach. Muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej. Istnieją różne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywność na zajęciach, prezentacje, wspólne projekty.

Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny będą w pełni uznane i wpisane do rejestru  (indeksu) studenta, który może kontynuować naukę w kolejnym semestrze/roku akademickim bez konieczności zaliczania przedmiotów, w których uczestniczył podczas pobytu w uczelni zagranicą. W wyjątkowych sytuacjach może się jednak zdarzyć, że egzaminy (przedmioty) z uczelni zagranicznej nie mogą zastąpić egzaminów (przedmiotów) w uczelni macierzystej.

1.4  Oceny w skali ECTS

Skala ocen ECTS (ECTS trading scale) to pomocnicza skala ocen przyjęta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. według skali ocen obowiązującej w tej uczelni) na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje informacje na temat pracy studenta.

WSP

ECTS

Definicja przyjęta w programach EU

5

B – bardzo dobry

Powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami

4

C – dobry

Solidna praca z zauważalnymi błędami

3,5

D – zadowalający

Zadowalający, ale ze znaczącymi brakami

3

E – dostateczny

Praca spełnia minimalne kryteria

2

F, FX – niedostateczny

Praca nie spełnia minimalnych kryteriów – punkty będzie można przyznać, kiedy student uzupełni braki w opanowaniu materiału

Łączna liczba punktów ECTS w każdym z semestrów wynosi 30.

*wykład specjalnościowy odbywa się przez trzy semestry; jego zaliczenie w formie egzaminu następuje na ostatnim semestrze 

E – egzamin

Z – zaliczenie na ocenę

<< powrót do listy