InternationalERASMUS+ dla studentw polskich

1.1  Informacje podstawowe

System ECTS (European Credit Transfer System) powsta z inicjatywy Unii Europejskiej i jest systemem  atwo czytelnych i porównywalnych ocen i stopni akademickich.

Program wspópracy szkó wyszych krajów europejskich wymaga uznawania okresu studiów odbywanych za granic i dyplomów uczelni zagranicznych tak, aby studenci mogli przenosi si z uczelni na uczelni. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS umoliwia ocen efektów ksztacenia oraz kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programów studiów.

System ECTS umoliwia pomiar i porównanie wyników osignitych przez studenta, a take umoliwia przenoszenie tych wyników pomidzy uczelniami. W prosty i przejrzysty sposób pozwala okreli zasady studiowania za granic, penego uznawania studiów, a take wymagania niezbdne do ich zaliczenia. Pene uznawanie studiów oznacza, e okres studiów za granic zastpuje porównywalny okres studiów zrealizowanych w uczelni macierzystej.

1.2  Punkty ECTS

Punkty ECTS, które s przyporzdkowane poszczególnym przedmiotom (wykady, wiczenia, laboratoria itp., a take praca wasna studenta w domu czy w bibliotece), okrelaj nakad pracy studenta, jaki musi ponie, aby uzyska zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakadu pracy niezbdnego do zaliczenia semestru. Punkty ECTS s wartoci liczbow przyporzdkowan poszczególnym przedmiotom przede wszystkim na podstawie wkadu pracy studenta, a take znaczenia przedmiotu w relacji do sylwetki absolwenta. Nakadowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporzdkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru.

Punkty ECTS okrelaj wzgldny nakad pracy studenta konieczny do zaliczenia danego przedmiotu. Uzyskanie przez niego odpowiedniej iloci punktów kredytowych daje podstaw do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni, które stosowane s do oceny poziomu wiedzy studenta.

 1.3  Porozumienie midzy uczelniami w zakresie programu zaj

 

Studenci mog odbywa studia w goszczcej uczelni na podstawie wczeniejszego porozumienia (Learning Agreement). Porozumienie midzy macierzyst a goszczc uczelni powinno uwzgldnia okres pobytu oraz list przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiedni liczb punktów kredytowych  (z góry ustalon i tak sam dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli). Studenci nie otrzymuj punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajciach. Musz oni uzyska zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowizujcymi w uczelni zagranicznej. Istniej róne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywno na zajciach, prezentacje, wspólne projekty.

Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny bd w peni uznane i wpisane do rejestru  (indeksu) studenta, który moe kontynuowa nauk w kolejnym semestrze/roku akademickim bez koniecznoci zaliczania przedmiotów, w których uczestniczy podczas pobytu w uczelni zagranic. W wyjtkowych sytuacjach moe si jednak zdarzy, e egzaminy (przedmioty) z uczelni zagranicznej nie mog zastpi egzaminów (przedmiotów) w uczelni macierzystej.

1.4  Oceny w skali ECTS

Skala ocen ECTS (ECTS trading scale) to pomocnicza skala ocen przyjta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która uatwia przekadanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. wedug skali ocen obowizujcej w tej uczelni) na skal ocen innej uczelni. Nie zastpuje ona ocen przyznanych przez dan uczelni wedug jej wasnego systemu, a jedynie daje informacje na temat pracy studenta.

WSP

ECTS

Definicja przyjta w programach EU

5

B – bardzo dobry

Powyej redniego standardu – z pewnymi bdami

4

C – dobry

Solidna praca z zauwaalnymi bdami

3,5

D – zadowalajcy

Zadowalajcy, ale ze znaczcymi brakami

3

E – dostateczny

Praca spenia minimalne kryteria

2

F, FX – niedostateczny

Praca nie spenia minimalnych kryteriów – punkty bdzie mona przyzna, kiedy student uzupeni braki w opanowaniu materiau

czna liczba punktów ECTS w kadym z semestrów wynosi 30.

*wykad specjalnociowy odbywa si przez trzy semestry; jego zaliczenie w formie egzaminu nastpuje na ostatnim semestrze 

E – egzamin

Z – zaliczenie na ocen

<< powrót do listy