InternationalERASMUS+ dla studentw polskich

Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ obejmuje trzy etapy:

  1. Skadanie dokumentów
  2. Opinia lektora
  3. Ogoszenie wyników postpowania rekrutacyjnego

Etap I
Skadanie dokumentów:  01-15.07.2014 r. oraz  01-15.12.2014 r.
Studenci ubiegajcy si o stypendium programu Erasmus+ skadaj dokumenty w Biurze Wspópracy Zagranicznej w wyznaczonym terminie.
Wymagane dokumenty

  • Formularz zgoszeniowy. Kady student starajcy si o stypendium Erasmusa powinien wypeni elektronicznie formularz zgoszeniowy. Do formularza naley zaczy aktualne zdjcie (formularz jest do pobrania na stronie - pobierz).
  • CV w dwóch wersjach jzykowych: w jzyku polskim oraz w jzyku kraju, w którym bdzie odbywa praktyk. (format A4).
  • Zawiadczenie o redniej ocen (wystawia Biuro Obsugi Studenta)
  • List motywacyjny

Dokumenty powinny zosta zoone w Biurze Wspópracy Zagranicznej pok. 801-803
Wszystkie dokumenty naley sporzdzi w jzyku polskim (z wyjtkiem drugiego egzemplarza CV w jzyku angielskim lub innym obowizujcym w przyjmujcej instytucji).

Etap II
Opinia lektora
Etap nie zbdny dla kadego studenta ubiegajcego si o stypendium programu Erasmus+       (bez wzgldu na posiadane certyfikaty).

Etap III
Rekrutacja
W skad komisji rekrutacyjnej wchodz:

  • Dziekan
  • Koordynator ds. programu Erasmus
  • Dyrektor Instytutu

Ogoszenie wyników postpowania rekrutacyjnego:  01.09.2014 r, oraz  08.01.2015 r.
Po zakoczeniu postpowania rekrutacyjnego zostanie sporzdzona lista kandydatów przyjtych do programu, kandydaci zostan poinformowani o wynikach drog mailow. Sporzdzona zostanie równie lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikoway si z powodu braku miejsc.
 

<< powrót do listy