InternationalERASMUS+ dla studentów polskich

Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ obejmuje trzy etapy:

  1. Składanie dokumentów
  2. Opinia lektora
  3. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

Etap I
Składanie dokumentów:  01-15.07.2014 r. oraz  01-15.12.2014 r.
Studenci ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ składają dokumenty w Biurze Współpracy Zagranicznej w wyznaczonym terminie.
Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszeniowy. Każdy student starający się o stypendium Erasmusa powinien wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć aktualne zdjęcie (formularz jest do pobrania na stronie - pobierz).
  • CV w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku kraju, w którym będzie odbywać praktykę. (format A4).
  • Zaświadczenie o średniej ocen (wystawia Biuro Obsługi Studenta)
  • List motywacyjny

Dokumenty powinny zostać złożone w Biurze Współpracy Zagranicznej pok. 801-803
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim (z wyjątkiem drugiego egzemplarza CV w języku angielskim lub innym obowiązującym w przyjmującej instytucji).

Etap II
Opinia lektora
Etap nie zbędny dla każdego studenta ubiegającego się o stypendium programu Erasmus+       (bez względu na posiadane certyfikaty).

Etap III
Rekrutacja
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  • Dziekan
  • Koordynator ds. programu Erasmus
  • Dyrektor Instytutu

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego:  01.09.2014 r, oraz  08.01.2015 r.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu, kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc.
 

<< powrót do listy