InternationalERASMUS+ dla studentw polskich

Wyjazdy na studiaW Wyszej Szkole Promocji ustala si nastpujcy tryb naboru na studia w ramach programu  Erasmus+  na rok akademicki  2014/2015:

 • Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa si w terminach: 01-15.07.2014 r. i 01-15.12.2014 r. Jeli po zakoczeniu rekrutacji pozostan wolne miejsca rekrutacja bdzie przeduona do wyczerpania miejsc.
 • Rekrutacj przeprowadza Koordynator ds. Programu Erasmus.
 • Koordynator ds. Programu Erasmus jest odpowiedzialny za terminowy i odpowiedni wybór studentów do danej uczelni partnerskiej, tak aby wyjazd okaza si owocny dla studenta oraz aby student godnie reprezentowa WSP za granic. Nabór obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi WSP podpisaa umowy dwustronne.
 • Obowizuje otwarty tryb naboru, oparty o akcj informacyjn i promocyjn przy pomocy rónych mediów (informacja na tablicach ogosze, strona internetowa oraz spotkania informacyjne).
 • Student ubiegajcy si o stypendium musi spenia nastpujce kryteria formalne:
 • ukoczenie I roku studiów (w chwili wyjazdu)
 • nie korzysta wczeniej z wyjazdu na realizacj czci toku studiów w ramach programu Erasmus
 • nie moe przebywa (w trakcie trwania stypendium) na urlopie dziekaskim,
 • Warunkiem przystpienia studenta do rekrutacji jest zoenie nastpujcych dokumentów:
 • formularza zgoszeniowego (dostpny u Koordynatora ds. Programu Erasmus) wydrukowany formularz naley doczy do pozostaych dokumentów
 • CV w jzyku polskim i angielskim
 • listu motywacyjnego
 • zawiadczenie o redniej ocen (wystawia dziekanat na prob studenta)
 • Za dodatkowy atut w kwalifikacji studentów uznana jest dziaalno na rzecz promocji programu Erasmus na uczelni lub wspópraca z BWZ w charakterze mentora studentów przyjedajcych.
 • Aby moliwe byo podpisanie Umowy pomidzy studentem i WSP konieczne jest uzgodnienie pomidzy studentem i Dyrektorem Instytutu odpowiedniego dla profilu ksztacenia „Learnig Agreement” i zatwierdzenie „Learnig Agreement” przez Rektora.
 • Wyniki rekrutacji zostan ogoszone 01.09.2014 r, oraz  08.01.2015 r. (tablica ogosze, Internet, E-mail).
 • We wrzeniu 2014 r. i styczniu 2015 r. Biuro Wspópracy Zagranicznej zorganizuje spotkanie informacyjne nt. zasad formalnych wyjazdów w ramach Programu ERASMUS. Udzia w spotkaniu jest obowizkowy dla studentów zakwalifikowanych, o czym powinni by oni poinformowani przy rekrutacji.
 • Koordynator ds. Programu Erasmus zgasza zakwalifikowanych studentów do uczelni partnerskich, podajc ich imi i nazwisko, adres mailowy i adres korespondencyjny, semestr i dugo pobytu w miesicach.
 •  
<< powrót do listy