InternationalERASMUS+ dla studentów polskich

Wyjazdy na studiaW Wyższej Szkole Promocji ustala się następujący tryb naboru na studia w ramach programu  Erasmus+  na rok akademicki  2014/2015:

 • Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się w terminach: 01-15.07.2014 r. i 01-15.12.2014 r. Jeśli po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca rekrutacja będzie przedłużona do wyczerpania miejsc.
 • Rekrutację przeprowadza Koordynator ds. Programu Erasmus.
 • Koordynator ds. Programu Erasmus jest odpowiedzialny za terminowy i odpowiedni wybór studentów do danej uczelni partnerskiej, tak aby wyjazd okazał się owocny dla studenta oraz aby student godnie reprezentował WSP za granicą. Nabór obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi WSP podpisała umowy dwustronne.
 • Obowiązuje otwarty tryb naboru, oparty o akcję informacyjną i promocyjną przy pomocy różnych mediów (informacja na tablicach ogłoszeń, strona internetowa oraz spotkania informacyjne).
 • Student ubiegający się o stypendium musi spełniać następujące kryteria formalne:
 • ukończenie I roku studiów (w chwili wyjazdu)
 • nie korzystał wcześniej z wyjazdu na realizację części toku studiów w ramach programu Erasmus
 • nie może przebywać (w trakcie trwania stypendium) na urlopie dziekańskim,
 • Warunkiem przystąpienia studenta do rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 • formularza zgłoszeniowego (dostępny u Koordynatora ds. Programu Erasmus) wydrukowany formularz należy dołączyć do pozostałych dokumentów
 • CV w języku polskim i angielskim
 • listu motywacyjnego
 • zaświadczenie o średniej ocen (wystawia dziekanat na prośbę studenta)
 • Za dodatkowy atut w kwalifikacji studentów uznana jest działalność na rzecz promocji programu Erasmus na uczelni lub współpraca z BWZ w charakterze mentora studentów przyjeżdżających.
 • Aby możliwe było podpisanie Umowy pomiędzy studentem i WSP konieczne jest uzgodnienie pomiędzy studentem i Dyrektorem Instytutu odpowiedniego dla profilu kształcenia „Learnig Agreement” i zatwierdzenie „Learnig Agreement” przez Rektora.
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 01.09.2014 r, oraz  08.01.2015 r. (tablica ogłoszeń, Internet, E-mail).
 • We wrześniu 2014 r. i styczniu 2015 r. Biuro Współpracy Zagranicznej zorganizuje spotkanie informacyjne nt. zasad formalnych wyjazdów w ramach Programu ERASMUS. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla studentów zakwalifikowanych, o czym powinni być oni poinformowani przy rekrutacji.
 • Koordynator ds. Programu Erasmus zgłasza zakwalifikowanych studentów do uczelni partnerskich, podając ich imię i nazwisko, adres mailowy i adres korespondencyjny, semestr i długość pobytu w miesiącach.
 •  
<< powrót do listy