InternationalErasmus policy statement

Wyższa Szkoła Promocji została utworzona w 2000 r. Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych. Rozpoczęcie działalności dydaktycznej uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku. W 2005 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwolił Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni został zmodyfikowany: od 2005 roku Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest uczelnią akademicką, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest także ośrodkiem wymiany międzynarodowej myśli naukowej. W 2011 roku uczelnia przystąpiła do programu Erasmus. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: "Consilio manuque" (roztropnością i zręcznością).

Obecnie studenci I-go stopnia kształceni są na kierunku Zarządzanie w specjalnościach: reklama, projektowanie multimedialne oraz marketing rozrywki. Studenci II-go stopnia mogą kontynuować naukę na kierunku Zarządzanie w specjalnościach: reklama, public relations i projektowanie multimedialne.
W dotychczasowej działalności międzynarodowej w ramach program Erasmus, WSPnawiązała szereg kontaktów z podmiotami naukowo-dydaktycznymi z innych państw. Na koniec roku akademickiego 2012/13 liczba uczelni partnerskich wynosiła 19.

Wybór partnerów następuje przede wszystkim poprzez porównanie programów studiów. Jak już wspomniano charakter WSP jest bardzo praktyczny tak więc analiza działalności partnerów również prowadzona jest w aspekcie praktycznego podejścia do realizowanych zajęć. Uczelnia dostosowuje program kształcenia do pożądanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji i w tym kierunku program będzie rozwijany. W 2008 roku Uczelnia przystąpiła do Koalicji na rzecz jakości kształcenia w uczelniach niepublicznych. Odpowiednie organy WSP analizują programy nauczania partnerów w oparciu o wymianę sylabusów, w których zawarte są treści programowe, a także efekty kształcenia.

Kolejnym ważnym aspektem, który jest brany pod uwagę przy nawiązaniu współpracy są prowadzone projekty badawcze. WSP od lat prowadzi badania w ramach projektów badawczych. Do dnia dzisiejszego zrealizowano w ciągu 12 lat 72 projekty badawcze, a w toku realizacji jest kolejnych 12. W roku akademickim 2012/13 WSP wraz z kilkoma uczelniami partnerskimi (m. in. Irlandia, Włochy, Czechy) realizuje projekt badawczy w obszarze działań organizacji w oparciu o społeczną odpowiedzialność organizacji. W przyszłości planowane jest znaczne rozszerzenie międzynarodowej działalności badawczej.

Współpraca z uczelniami z naszego regionu (kraje ościenne) jest bardzo ważna i prowadzone z sąsiadami badania wspólne są bardzo ciekawe i mają duże znaczenie. Jednak porównanie wyników badań z jednostkami z bardziej oddalonych podmiotów nie pozostaje bez znaczenia.

Najważniejsze cele do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej w stosunku do studentów pierwszego stopnia to dostarczenie im kompetencji w ramach zajęć teoretycznych, czyli wyposażenie w solidną wiedzę na zajęciach, które prowadzone są przez wybitnych specjalistów. Poza wiedzą WSP stawia na kompetencje związane z umiejętnościami. Stąd zajęcia specjalizacyjne prowadzone są przez uznanych praktyków z branży. Poza tym WSP współpracuje z szeregiem partnerów, którzy udostępniają swoje siedziby, aby studenci mogli praktykować zdobywane umiejętności. Na studiach drugiego stopnia studenci dodatkowo wprowadzani są już w procesy badawcze, aby umożliwiać im zrozumienie zależności zachodzących na rynku pracy. Wszyscy studenci WSP mają dostęp do świetnie wyposażonych pracowni, biblioteki oraz środków multimedialnych. Mają możliwość angażowania się w projekty prowadzone przez koła naukowe oraz uczestniczą w praktycznych warsztatach prowadzonych przez partnerów uczelni. Poza tym uczelnia jest przystosowana do przyjęcia studentów niepełnosprawnych. W najbliższym czasie planowane jest powołanie nowej specjalności w języku angielskim, oraz anglojęzyczne studia MBA.

W odniesieniu do kadry WSP poza możliwością prowadzenia zajęć w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim (takie języki są nauczane w WSP) uczenia kładzie nacisk na rozwój projektów badawczych. W najbliższych planach jest uruchomienie programów stażowych dla wykładowców. Zeszyty naukowe WSP oraz inne wydawnictwa są otwarte dla partnerów, a częste seminaria, warsztaty i konferencje o charakterze międzynarodowym są szansą na ponadnarodową wymianę myśli. Uczelnia przygotowuje się do programu uznającego podwójne dyplomy. Kolejny ważny aspekt to czynnik kulturowy. WSP mieści się w samym centrum stolicy Polski, gdzie ludzie są uprzejmi i otwarci. Celem WSP jest zapewnienie najlepszej opieki partnerom uczelni.