InternationalErasmus policy statement

Wysza Szkoa Promocji zostaa utworzona w 2000 r. Uczelnia uzyskaa osobowo prawn na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarzdzajcej wpis do rejestru niepastwowych Uczelni zawodowych. Rozpoczcie dziaalnoci dydaktycznej uczelni miao miejsce 1 padziernika 2001 roku. W 2005 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwoli Wyszej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni zosta zmodyfikowany: od 2005 roku Wysza Szkoa Promocji w Warszawie jest uczelni akademick, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest take orodkiem wymiany midzynarodowej myli naukowej. W 2011 roku uczelnia przystpia do programu Erasmus. Wysza Szkoa Promocji w Warszawie stawia sobie za cel ksztaci wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniajc im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejtnoci profesjonalne, odpowiednie do oczekiwa rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie si nowych moliwoci zatrudnienia. Cel ksztacenia studentów opisywany jest dewiz uczelni: "Consilio manuque" (roztropnoci i zrcznoci).

Obecnie studenci I-go stopnia ksztaceni s na kierunku Zarzdzanie w specjalnociach: reklama, projektowanie multimedialne oraz marketing rozrywki. Studenci II-go stopnia mog kontynuowa nauk na kierunku Zarzdzanie w specjalnociach: reklama, public relations i projektowanie multimedialne.
W dotychczasowej dziaalnoci midzynarodowej w ramach program Erasmus, WSPnawizaa szereg kontaktów z podmiotami naukowo-dydaktycznymi z innych pastw. Na koniec roku akademickiego 2012/13 liczba uczelni partnerskich wynosia 19.

Wybór partnerów nastpuje przede wszystkim poprzez porównanie programów studiów. Jak ju wspomniano charakter WSP jest bardzo praktyczny tak wic analiza dziaalnoci partnerów równie prowadzona jest w aspekcie praktycznego podejcia do realizowanych zaj. Uczelnia dostosowuje program ksztacenia do podanych na rynku pracy umiejtnoci i kompetencji i w tym kierunku program bdzie rozwijany. W 2008 roku Uczelnia przystpia do Koalicji na rzecz jakoci ksztacenia w uczelniach niepublicznych. Odpowiednie organy WSP analizuj programy nauczania partnerów w oparciu o wymian sylabusów, w których zawarte s treci programowe, a take efekty ksztacenia.

Kolejnym wanym aspektem, który jest brany pod uwag przy nawizaniu wspópracy s prowadzone projekty badawcze. WSP od lat prowadzi badania w ramach projektów badawczych. Do dnia dzisiejszego zrealizowano w cigu 12 lat 72 projekty badawcze, a w toku realizacji jest kolejnych 12. W roku akademickim 2012/13 WSP wraz z kilkoma uczelniami partnerskimi (m. in. Irlandia, Wochy, Czechy) realizuje projekt badawczy w obszarze dziaa organizacji w oparciu o spoeczn odpowiedzialno organizacji. W przyszoci planowane jest znaczne rozszerzenie midzynarodowej dziaalnoci badawczej.

Wspópraca z uczelniami z naszego regionu (kraje ocienne) jest bardzo wana i prowadzone z ssiadami badania wspólne s bardzo ciekawe i maj due znaczenie. Jednak porównanie wyników bada z jednostkami z bardziej oddalonych podmiotów nie pozostaje bez znaczenia.

Najwaniejsze cele do realizacji w ramach wspópracy midzynarodowej w stosunku do studentów pierwszego stopnia to dostarczenie im kompetencji w ramach zaj teoretycznych, czyli wyposaenie w solidn wiedz na zajciach, które prowadzone s przez wybitnych specjalistów. Poza wiedz WSP stawia na kompetencje zwizane z umiejtnociami. Std zajcia specjalizacyjne prowadzone s przez uznanych praktyków z brany. Poza tym WSP wspópracuje z szeregiem partnerów, którzy udostpniaj swoje siedziby, aby studenci mogli praktykowa zdobywane umiejtnoci. Na studiach drugiego stopnia studenci dodatkowo wprowadzani s ju w procesy badawcze, aby umoliwia im zrozumienie zalenoci zachodzcych na rynku pracy. Wszyscy studenci WSP maj dostp do wietnie wyposaonych pracowni, biblioteki oraz rodków multimedialnych. Maj moliwo angaowania si w projekty prowadzone przez koa naukowe oraz uczestnicz w praktycznych warsztatach prowadzonych przez partnerów uczelni. Poza tym uczelnia jest przystosowana do przyjcia studentów niepenosprawnych. W najbliszym czasie planowane jest powoanie nowej specjalnoci w jzyku angielskim, oraz anglojzyczne studia MBA.

W odniesieniu do kadry WSP poza moliwoci prowadzenia zaj w jzyku angielskim, niemieckim i hiszpaskim (takie jzyki s nauczane w WSP) uczenia kadzie nacisk na rozwój projektów badawczych. W najbliszych planach jest uruchomienie programów staowych dla wykadowców. Zeszyty naukowe WSP oraz inne wydawnictwa s otwarte dla partnerów, a czste seminaria, warsztaty i konferencje o charakterze midzynarodowym s szans na ponadnarodow wymian myli. Uczelnia przygotowuje si do programu uznajcego podwójne dyplomy. Kolejny wany aspekt to czynnik kulturowy. WSP mieci si w samym centrum stolicy Polski, gdzie ludzie s uprzejmi i otwarci. Celem WSP jest zapewnienie najlepszej opieki partnerom uczelni.