InternationalGeneral Information

Od roku akademickiego 2011/2012 WSP uczestniczy w Programie ERASMUS. Program ten umoliwia swobodn wymian nauczycieli akademickich i studentów i stanowi krok w kierunku stworzenia otwartej przestrzeni akademickiej w ramach europejskiego systemu szkolnictwa wyszego. Udzia w Programie sprzyja wymianie dowiadcze naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych rodowisk, nawizywaniu wspópracy oraz doskonaleniu praktycznej znajomoci jzyków obcych.