EdukacjaStudia podyplomowe

O reklamie

Wszyscy Polacy znaj si na pice nonej, medycynie i... reklamie. Nie bez powodu zapewne. Powszechnie znane s sukcesy naszej reprezentacji pikarskiej, wizyta baby u lekarza jest najczstszym przedmiotem anegdot. Z reklam te jest problem. Najwiksz zmor w pracy managera w agencji reklamowej jest rekrutacja nowego czonka zespou. Kandydatom nie brak wyksztacenia, jednak nie maj niezbdnych w tej dziedzinie umiejtnoci, intuicji i wiedzy o sposobie funkcjonowania brany. Czsto agencje podejmuj ryzyko zatrudniania laików trud edukowania ich we wasnym zakresie, pod ktem wasnych oczekiwa, procedur i umiejtnoci zawodowych.
Podyplomowe studia w specjalnoci zarzdzanie reklam maj na celu zastpienie pracodawców, jakimi s agencje reklamowe, w zakresie organizacji szkole dla swoich pracowników, a take odpowiednie przygotowanie kandydatów do pracy w tych agencjach. Zakres tematyczny studiów jest take adekwatny do potrzeb pracowników dziaów marketingu firm-klientów.

O studiach

Studia dostarczaj profesjonalnej wiedzy z zakresu procesu reklamowego i jego poszczególnych etapów, metod zarzdzania procesem reklamowym w jego poszczególnych aspektach (projektowym, ludzkim, kapitaowym), zasad funkcjonowania przemysu reklamowego i poszczególnych rodzajów wystpujcych na nim podmiotów. Studia profilowane praktycznie, nastawione na trening umiejtnoci. Studia podyplomowe realizowane w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie maj charakter unikatowy. W odrónieniu od wikszoci ofert stanowicych formy powierzchownego uzupenienia wiedzy z zakresu ogólnych kierunków studiów, nasze studia podyplomowe s nastawione na ksztacenie wskich zakresów wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do wykonywania pracy w konkretnych zawodach i specjalnociach.


Krótki cykl studiów

Studia podyplomowe w Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie zostay zaplanowane w cyklu dwusemestralnym. Obejmuj 96 godzin stacjonarnej nauki. Proponujemy Pastwu udzia w Podyplomowych Studiach Zarzdzania Reklam. Studia s organizowane w cyklu dwusemestralnym, 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów raz w miesicu w okresie od padziernika do czerwca. 


Kadra
Zajcia w 4-godzinnych blokach bd prowadzi najbardziej dowiadczeni fachowcy z brany, m. in. dyrektorzy, stratedzy, accounci, kreatywni i plannerzy najwikszych agencji reklamowych i domów mediowych w Polsce, a take wybrana kadra akademicka i szkoleniowcy posiadajcy wybitny dorobek naukowy w dziedzinie reklamy. Kada z tych osób ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów reklamowych, ogromn wiedz i niezwykle ciekaw osobowo. To ludzie sukcesu, którzy chtnie dziel si swoimi dowiadczeniami.


Intensywna nauka

Podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów suchacze realizuj czterogodzinne bloki zajciowe. Niezalenie od obligatoryjnego udziau w zajciach (co jest warunkiem ich zaliczenia), suchacze bd realizowa wasn prac z udostpnionymi materiaami.


Warunki ukoczenia studiów

Warunkiem ukoczenia studiów i otrzymania dyplomu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich bloków zajciowych (poprzez wymóg obecnoci) oraz zdanie obszernego testowego egzaminu kocowego. W przypadku nieobecnoci na zajciach, suchacz ma obowizek realizacji pisemnej pracy zaliczeniowej.


Rekrutacja
Kandydaci skadaj wypeniony wniosek wraz z kopi dyplomu potwierdzajcego posiadanie wyszego wyksztacenia. Na tej podstawie uczelnia potwierdza wpynicie wniosku i dokonanie rezerwacji miejsca. Z upyniciem terminu patnoci rezerwacja miejsca wygasa. W kadym semestrze oferujemy 20 miejsc. O przyjciu decyduje kolejno dopenienia formalnoci. Uczelnia prowadzi list zapisów na kolejne semestry studiów podyplomowych.

 

Bloki zajciowe

1.     Podstawy komunikacji rynkowej

2.     Instrumenty komunikacji rynkowej

3.     Historia reklamy

4.     Rynek reklamy

5.     Struktura agencji reklamowej

6.     Wspópraca agencja-klient

7.     Strategie marki

8.     Analiza sytuacji rynkowej

9.     Wyznaczanie celów kampanii reklamowej

10.   Strategia reklamowa

11.   Planowanie strategii reklamowej

12.   Brief

13.   Metody ustalania budetu reklamy

14.   Komunikat reklamowy

15.   Proces kreacji reklamowej

16.   Copywriting

17.   Produkcja reklamy

18.   System prawny reklamy

19.   Badania reklamowe

20.   Parametry mediów

21.   Proces planowania mediów

22.   Kampanie ATL i BTL

23.   Monitoring i ocena kampanii

24.   Specyfika zarzdzania personelem w reklamie

 

pliki do pobrania:


Informator  ( 15.82 Mb )

<< powrót do listy