EdukacjaKadra

mgr zarzdzania i marketingu

Biografia naukowa:

W 2001r. ukoczya Uzupeniajce Studia Magisterskie na kierunku: Zarzdzanie i Marketing w Szkole Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym, za egzamin magisterski zoya z wynikiem bardzo dobrym. Na podstawie pracy magisterskiej, zoonej w Katedrze Nauk Humanistycznych, pt. "Motywacyjne aspekty kierowania placówkami owiatowymi"
W 1999r. podbudow studiów magisterskich, byo ukoczenie Studiów Inynierskich o kierunku: ekonomia, i tym samym zoenie egzaminu inynierskiego na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W Katedrze Nauk Humanistycznych zoya prac inyniersk, pt. "Formy i metody dydaktyczno - wychowawcze stosowane w pracy rewalidacyjnej". W trakcie studiów magisterskich, ukoczya Równolege Studium Pedagogiczne, równie na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym warszawskiego SGGW (2001r.)

Zainteresowania naukowe:

Interesuje si dziedzin marketingu; produktem - jako istot wszystkich dziaa marketingowych, tym samym mechanizmami rzdzcymi przepywem produktów i ich szeroko pojt promocj. Kolejn dziedzin zainteresowa naukowych jest psychologia zarzdzania - mechanizmy motywowania i kierowania potencjaem ludzkim w przedsibiorstwie. Dyscyplina ta jest zgodna z krgiem tematycznym jej pracy magisterskiej. Planuje w tym kierunku rozwija swoje kwalifikacje naukowe.

Zainteresowania pozanaukowe:

Ma wiele zainteresowa pozanaukowych, ale chyba na szczególn uwag zasuguj: turystyka górska, gdy uwaa, e w Polsce jest tyle fantastycznych miejsc, szczególnie na poudniu kraju, które naleaoby zobaczy, ale aby to uczyni trzeba przeama wasne saboci i rozbudzi w sobie ch poznawania czego nowego. Jej zdaniem, góry s dobrym miejscem do tego typu wyzwa. Drugi krg moich zainteresowa, nierozerwalnie wie si z pierwszym - jest to psychologia spoeczna, do szeroko pojta nauka, cieszy si moim zainteresowaniem ze wzgldu na zamiowanie do obserwacji zachowa otaczajcego mnie wiata, tym samym zachowa ludzkich. Kolejne zainteresowania dotycz: "dobrej ksiki" i filmu, poniewa kade z nich aby zasugiwa na miano interesujcego, musi mie cechy wyszukanego artyzmu.

Publikacje:

Ma na swoim koncie opublikowany artyku o tematyce marketingowej, który zosta zamieszczony w periodyku PROMENADA pt. "Merchandising - jedno z oblicz promocji".

Zajcia:

MARKETING

wiczenia wedug opinii studentów, s realizowane w sposób ciekawy. Stara si zachca studentów do wasnych wypowiedzi, kady moe wyrazi opini na dany temat (bez wzgldu na to czy ma racj, czy te si myli) oraz wspólnego rozwizywania problemów. Podczas zaj studenci maj szans ugruntowa wiedz z zakresu marketingu.

ZAJCIA SPECJALIZACYJNE

W czasie zaj, studenci systematyzuj swoj wiedz z wybranej dziedziny. Zajcia te s prowadzone w sposób autorski.

<< powrót do listy