EdukacjaKadra

Wykształcenie


1983   magister prawa, tytuł pracy: Racjonalizacja systemu przemysłowego. Promotor: prof. dr hab.  Andrzej  Malinowski.

1989   doktor nauk ekonomicznych, tytuł pracy: Kształtowanie infrastruktury gospodarczej. Promotor: prof. dr hab. Lech Ostrowski.

2004   doktor habilitowany nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy: Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw europejskich w perspektywie polityki gospodarczej Unii Europejskiej.


Przebieg pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym

1990-1991     Akademia Podlaska w Siedlcach; Wykładowca

2003 - nadal    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie; Profesor w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

2005 - nadal    Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie; Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi   

2007 - 2015    Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana  Jańskiego w Łomży; Profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Finansów 

2010 -2015    ekspert, trener, wykładowca – szkoleń programów Europejskich Funduszy Społecznych. Członek komisji oceny programów E.F.S.

2011 - 2012    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Profesor w Instytucie Organizacji i Zarządzania

2012 - 2015    Kierownik Studiów Podyplomowych – Zarządzanie Projektami Finansowymi z Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

2005 - nadal   Członek Wysokiego Zgromadzenia Przedstawicieli. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2005 - nadal   Członek Rady Naukowej i Redakcji. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2007 - 2015    Członek Rady Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

2012 – 2015   Członek Rady Naukowej i Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

2012 – 2015   Rektor Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2015 - nadal   Rektor Wyższa Szkoła Promocji, Mediówi iShow Businessu w Warszawie


Przebieg pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym

1978-1984   dyrektor Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Siedlcach

1984-1991   dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Polski Handel Spożywczy w Siedlcach

1994-1997   prezes zarządu Podlaskiej Tłoczni Oleju

1997-2004   prezes zarządu P.P.H.U. DOHAX
   

Funkcje publiczne i społeczne

1995-1999    Prezes Podlaskiej Izby Gospodarczej
 
2013 - nadal   Instytut Biznesu –  Przewodniczący Rady   Naukowej


Publikacje książkowe

1.    Wiesław Harasim (red.), Infrastruktura gospodarcza, Wyd. Akademii Nauk Społecznych  w Warszawie, Warszawa 1989.
2.    Wiesław Harasim (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie roku 2020, Podlaska Izba Gospodarcza, Siedlce 1997.
3.    Wiesław Harasim (red.), Aktywność gospodarcza jako warunek powodzenia polskich przedsiębiorstw w okresie przedakcesyjnym, Wyd. Prosta Droga, Siedlce 2000.
4.    Wiesław Harasim (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006, s.184.
5.    Wiesław Harasim (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. I, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2007, s. 271.
6.    Wiesław Harasim (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2008, s. 293.
7.    Wiesław Harasim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rozdział 5 ).(W:) Podręcznik Zarządzanie, pod red. Mirosława Kugiela, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2010, s.108 – 130.
8.    Wiesław Harasim, Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, „Zarządzanie. Teoria i praktyka” 2010, nr I, Wyd. Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 33 – 49.
9.    Wiesław Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2012, s. 206.
10.    Wiesław Harasim (red.), Nowa era w zarządzaniu zasobami ludzkim i  kapitałem ludzkim, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2013 , s. 280.
11.    Wiesław Harasim ,,Człowiek i organizacja XXI wieku,” Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2013r s.202
12.    Wiesław Harasim,, Człowiek i Organizacja – dylematy współczesnego zarządzania. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2014r. s 183
13.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, - Monografia  ,, Zarządzanie Twórcze”  Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu  w Warszawie, Warszawa 2015r. s,390
14.    Wiesław Harasim – ( red. 3/2015r.)  Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2015r. s 102
15.    Wiesław Harasim  –  (red. 2/2016r.) Nowe wyzwania w zarządzaniu w erze społeczeństwa informacyjnego. s – 107. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie. 2016r.
16.    Wiesław Harasim – (Redaktor tomu 1/2017r.) Wpływ zglobalizowanego świata na zarządzanie. s -118. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2017r.
17.    Wiesław Harasim – (Redaktor tomu 1/2018r.) Determinanty nowoczesnego zarządzania. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie 2018r.
         

Artykuły (wybór)

1.    Wiesław Harasim, Rozwój infrastruktury gospodarczej na wsi siedleckiej w opiniach rolników, „Wieś Współczesna” 1989, nr 11.
2.    Wiesław Harasim, Zróżnicowanie gmin rolniczych a kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Ekonomika, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 1991.
3.    Wiesław Harasim, Rozwój infrastruktury gospodarczej rolnictwa w woj. Siedleckim, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Ekonomika, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 1991.
4.    Wiesław Harasim, Współczesne najnowsze trendy i wyzwania świata w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. (W:) Совершенствоавние экономического механизма функсионирования инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов, Сборник научных трудов, Москва 2007, s. 521 – 545 (ogółem s. 545).
5.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Human Capital Management in organisation of the future. (W:) Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – internal organizational drivers, edited by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2011, s. 9 – 21.
6.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Influence of human capital management in organization to create competitive advantage. (W:) Management under conditions of risk and uncertainty, edited by Beata Domańska – Szaruga & Wioletta Wereda, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011, s. 239 – 250.
7.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Modern management of the organization of the future in digital era. (W:) Contempopary challenges in the process of management in organization of the future, edited by Beata Domańska – Szaruga & Marzena Wójcik – Augustyniak, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, s. 74 – 92.
8.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, The role of a manager in management of the future organization. (W:) Contempopary challenges in the process of management in organization of the future, edited by Beata Domańska – Szaruga & Marzena Wójcik – Augustyniak, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, s. 160 – 178.
9.    Wiesław Harasim, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w  zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2012, s. 8 – 25.
10.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Human resources management in the intelligent organization. (W:) Management dilemmas in the information technology era, pod red. Celiny Sołek, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2012, s. 121 – 130.
11.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage, ,,Nowoczesne Systemy Zarządzania“, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej  Wydział cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2012r. s.153 – 164,
12.    Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski.  Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej.[w druku – wydanie 2013r.] Szkoła  Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
13.    Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski. ,, Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra”  Człowiek i organizacja XXI wieku, wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2013r. s. 177 - 202
14.    Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski.  Human Capital Management in organizations of the future. Wydział cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (w druku – 2013r.)
15.    Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski ,,Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie organizacją jutra’ Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. 2013r.
16.    Wiesław Harasim Jacek Dziwulski Rozwój kapitału ludzkiego a przywództwo menadżerskie w organizacji Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie [ w druku ] 2014r.
17.    Wiesław Harasim Jacek Dziwulski - Pomiar Kapitału ludzkiego  „ Zarządzanie Teoria i Praktyka ‘’ Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 2013r (7) nr.1. str.61-77.
18.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski , Human Capital Menagement in organization on the future, ,, Nowoczesne Systemy Zarządzania” Woiskowa Akademia Techniczna, Warzsawa 2013r. s.127-143
19.    Wiesław Harasim Jacek Dziwulski, ,,The impect of cultural behavior management organizations,” ,, Innowacyjne metody w inżynierii  produkcji” (red.) Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska Wyd, Politechnika lubelska  2014r.s.180-199
20.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, ,, Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej ” Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie 2014r, nr. 1. S.21 - 46
21.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,{ Red:}  Cisek Marek, Wąsowska Katarzyna, - Siedlce Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, 2015r. s. 116 – 133.
22.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,, Modern marketing strategies and management of the organization in the globalization era” Annals of Maketing Management Econnomics International Journal. Vol. 1,No 2, 2015, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 18 czerwca 2015r.
23.    Wiesław Harasim - ,,Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem  ludzkim  w tworzeniu wartości dodanej organizacji” s.10-30 Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej Red. Wiesław Harasim Wyd. Wyższa Szkoła Promocji ,Mediów i Show Bussinesu w Warszawie 2015r.
24.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości” //W: Koncepcje zarządzania organizacją wobec współczesnej gospodarki:{Red:} Cisek Marek, Korneć Radosław – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. s 169 – 178,  2016r.
25.    Wiesław Harasim – Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w tworzeniu wartości dodanej organizacji. s, 5 – 19. Wyzwania w zarządzaniu w Erze społeczeństwa informacyjnego. Red. Wiesław Harasim. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2016r.
26.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji” // W: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku. {Red:} Janusz Toruński, Marcin Chsząścik, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. s 41 – 52, 2016r
27.    Wiesław Harasim,Jacek Dziwulski – Strategia organizacji jako najważniejszy element efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w instytucjach publicznych.s,37 – 51.Wojskowa Akademia techniczna, Wydział cybernetyki,Instytut Organizacji i zarządzania. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr. 11.ISSN 1896-9380. Warszawa 2016r.
28.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Wykorzystanie istoty kapitału intelektualnego do zarządzania organizacjami publicznymi” s.151-163. Uniwersytet Jagielloński w Krakówie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi  i Obywatelskimi ,Wydawca Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Prof. Łosiejewicza 4,30-348 Kraków e-monografia ,,Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu”. S. 249 [ Red ]. prof. Barbara Kożuch, prof. Łukasz Sułkowski –ISBN: 978-83-65688-00-2. -  2016r.
29.    Wiesław Harasim,Jacek Dziwulski – Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych.s,133-147.Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr.11.ISSN1896-9380, Warszawa 2016r
30.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski -,,Zarządzanie kapitałem lidzkim w organizacji publicznej”.s. 164-176. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi, Wydawca, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. e-monografia ,,Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu” s. 249 {,Red.} prof. Barbara Kożuch, prof. Łukasz Sułkowski. – ISBN: 978-83-65688-00-2 - 2016r.
31.    Wiesław Harasim – Dokąd zmierza świat organizacji?.s,5-25.( Redaktor tomu) Wiesław Harasim – Wpływ zglobalizowanego świata na zarządzanie.Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2017r.
32.    Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim, „Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nr 113 Seria: Administracja i Zarządzanie (40) 2017, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017.
33.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, „Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym”. (W:) „Determinanty i wyznaczniki ekonomicznego – społecznego rozwoju regionów”, pod red. Marka Ciska i Bartłomieja Suchodolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, Siedlce 2017.
34.    Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim, „Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie”. (W:) „Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego”, pod red. Adama Szpaderskiego i Marcina Chrząścika, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, Siedlce 2017.
35.    Wiesław Harasim ,,Budowanie strategii marketingowych w oparciu o produkty markowe”(W:) ,,Determinanty nowoczesnego zarządzania” Redaktor tomu 1/2018r. Wiesław Harasim. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie 2018r.
36.    Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski – Logistyczna obsługa klienta i jej znaczenie z perspektywy strategii organizacji”(W:) ,,Determinanty nowoczesnego zarządzania” Redaktor tomu 1/2018r. Wiesław Harasim. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie 2018r.


Recenzje

•    Kapitał Ludzki – w sektorze mikroprzedsiębiorstw  w regionie łomżyńskim. Praca zbiorowa pod        redakcją Zbigniewa Piotrowskiego, str.124. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
•    Władza i kierowanie.,, Teorie i praktyki biurokracji ‘’ str.223. – autor doc. dr Waldemar Stelmach Wyd. Placet, Warszawa  2010.
•    ,,Ryzyko w działalności gospodarczej’’ . – autor prof. dr hab. Edward Szczepanik – Dziekan Wydziału Zarządzania. Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Warszawa 2010.                            
•    Artykuł - Współczesne uwarunkowania rynku pracy. Wybrane problemy. Społeczna Akademia Nauk Warszawa ul. Łucka 11. – 2012r.
•    Artykuł - Zarządzanie środowiskowe. Wyzwania i perspektywy rozwoju . Społeczna Akademia Nauk Warszawa ul. Łucka 11 – 2012r.
•    Artykuł - Innowacyjność przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych. Społeczna Akademia Nauk ul. Łucka 11 – 2012r.
•    Artykuł - Złamanie zasad konkurencji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami. Społeczna Akademia Nauk ul. Łucka 11 – 2012r.
•    Raport z badań  ,,Czynniki determinujące migrację zarobkową Polaków do Krajów Unii Europejskiej w latach 2005 – 2012r.  str. 73 . Autor raportu; doktorant SGH  Warszawa mgr. Piotr Lewicki. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie – 2012r.
•    Artykuł – ,,Warunki zaangażowania pracowniczego ‘- doc. dr. Stanisław Milczarek. Zarządzanie Teoria i Praktyka. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 2013r.
•    Artykuł – ,,Innowacyjność elementem konkurencyjności’ prof.dr.hab. Lidia Białoń. Zarządzanie Teoria i Praktyka. Wyższa szkoła Menadżerska w Warszawie 2013r.
•    Recenzja książki ,,Socjologia i socjotechnika kierowania „ autor, doc, dr. Waldemar Stelmach, wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa 2014r.
•    Recenzja prac magisterskich i licencjackich ok. 800
•    Recenzja czasopisma ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie” XV/6,cz.III. Społeczna Akademia Nauk. 90 – 113 Łódż. ul. Sienkiewicza 9. Marzec 2015r.
•    Recenzja książki – ,,Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów ” Wydawnictwo Naukowe 30 – 348 Kraków .ul. Bobrzyńskiego 10 . Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 2015r.
•    Artykuł – ,,Przedsiębiorczość innowacyjna w dobie technologii Web 2.0”. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki. 2018r.
•    Artykuł - ,,E – administracja w Polsce – Główne założenia, stan aktualny i kierunki rozwoju”. Wojkowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki. 2018.
•    Artykuł – ,,Analiza możliwości informatycznego wspomagania zarządzania kapitałem ludzkim w strukturach wojskowych” Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki. 2018r.
•    Artykuł - ,,O przydatności francuskich inspiracji w teorii współczesnego zarządzania” Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki. 2018r.
•    Recenzja Wydawnicza podręcznika pt. ,, Podstawy zarządzania dla inżynierów”, pod redakcją Wiesława Gonciarskiego. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki 2018r.


Kierowanie zespołami badawczymi (kształcenie kadry naukowej)

1.    Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w zarządzaniu – dr Anna Mazur.
2.    Rozwój Zasobów Ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – dr Anna Mazur.
3.    Efektywność instrumentów Zarządzania Zasobami Ludzkimi – dr Tadeusz Ogrzebacz.
4.    Dysfunkcje procesów kierowania – doc. dr Waldemar Stelmach.
5.    Wykorzystanie koncepcji kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacjami – dr inż. Jacek Dziwulski.
6.    Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na kształtowanie kapitału ludzkiego i rozwoju przedsiębiorczości – dr inż. Jacek Dziwulski.
7.    E- praca jako forma przeciw społecznemu wykluczeniu – prof. nzw. dr hab. Jerzy Zawisza.
8.    Strategia Zarządzania – prof. nzw. dr. hab. Jerzy Zawisza.
9.    Niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce – dr Anna Mazur.
10.    Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – dr Anna  Mazur.
11.    Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu – prof. dr. hab. Adam Grzegorczyk.


Działalność dydaktyczna w latach 2006 – 2016

Prowadzenie zajęć z: edukacji poprzez projekty, zarządzania i planowania marketingowego, warsztatów edukacyjnych specjalnościowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, współpracy banku z przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem pracy, marketing, zarządzanie marketingowe, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania projektami i poprzez projekty, zarządzania procesami, podejmowania decyzji kadrowych, seminarium dyplomowego pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, zarządzanie kapitałem niematerialnym, podejmowanie decyzji kadrowych, biznes plan i rozpoczynanie działalności gospodarczej, planowanie finansowe i budżetowanie, podejmowanie decyzji menadżerskich, zarządzanie logistyką.
Promotor prac licencjackich i magisterskich ok.350


Konferencje i seminaria (wybór)

1.    Potencjał infrastruktury gospodarczej jako warunek rozwoju przemysłu spożywczego (referat).
2.    Konferencja pt. Strategia rozwoju gospodarki żywnościowej w województwie siedleckim, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 1995 r.
3.    Międzynarodowa wymiana gospodarcza jako funkcja rozwoju infrastruktury przemysłowej. XI Międzynarodowy Zjazd PTBR. Akademia Podlaska w Siedlcach – 1998 r.
4.    Rola nauki w rozwoju gospodarczym regionu . Konferencja Naukowa z okazji 30 – lecia Wydziału Chemiczno – Matematycznego, Akademia Podlaska w Siedlcach – 1999 r.
5.    Konferencja – Media cyfrowe 2013 (Ministerstwo Kultury) – Sopot, 18 sierpnia 2009 r.
6.    Polsko Ukraińska konferencja (Wyższa Szkoła Menedżerska) – Warszawa,  23 kwietnia 2009 r.
7.    Medzinarodny konferecie – „Menżment, teória vyucba a prax” 2009r. LIPTOVSKI  MIKULAS [Słowacja] 23-25 septembra 2009 r.
8.    Konferencja Naukowa „Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na procesy integracyjne w Unii Europejskiej” (Instytut Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów w Warszawie) – Warszawa,  04 grudnia 2009 r.
9.    Konferencja „Koncepcja społeczno – polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesności” (Szkoła  Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie) – Warszawa, 12 maja 2010r.
10.    VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów” (Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wschodnia Izba Gospodarcza) – Siedlce, 07 – 08 czerwca 2010r.
11.    9th International Scientific Conference, International Week 2011 „Competition or cooperation? Efficient outcomes in different markets” (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczno – Humanstyczny w Siedlcach) – Siedlce, 11 – 15 kwietnia 2011r. Referat głoszony: Human Capital Management in organisation of the future, prof, dr hab. Wiesław Harasim, dr inż. Jacek Dziwulski.
12.    Konferencja “Green marketing – moda czy trend?” (Naukowe Koło Marketingu “Kreatywni” Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.
13.    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw” (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie) – Warszawa, 11 maja 2011r., Lublin, 12 maja 2011r.
14.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego”(Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lubelskie Konsorcjum Naukowe) – Lublin, 16 maja 2011r. 
15.    Konferencja Naukowa ,,Neutralność Państw Europejskich – aspekty  prawne, międzynarodowe i polskie”  (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie) – Warszawa, 24 maja 2011r.
16.    VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT „Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności” (Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnia Izba Gospodarcza) – Siedlce, 20 – 21 czerwca 2011r. Referat głoszony: Wpływ zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji na tworzeniu przewagi konkurencyjnej.
17.    Międzynarodowe Konferencje: Nowoczesne Chiny, Jak eksportować z Polski do Chin?, Polska w środku Europy, Jak inwestować w Chinach? ,,Chiny Expo Polska 2011” – Warszawa,  8 – 10 września 2011r.
18.    XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – Integracja – Rozwój” (Katedra Ekonomiki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) – Krynica Górska, 19 – 22 października 2011r.
19.    III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji” (Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej) – Warszawa, 02 grudnia 2011r.
20.    V Konferencja naukowo – przemysłowa ,,Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych ” organizator Ministerstwo Obrony Narodowej – Pod patronatem Ministra obrony Narodowej i Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Warszawa 21 marca 2012r.
21.    VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT „Odpowiedzialne zarządzanie” (Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnia Izba Gospodarcza) – Siedlce, 28 – 29 maja 2012r. Referat głoszony: Modern management of the organization of the future in digital era, prof. dr hab. Wiesław Harasim, dr inż. Jacek Dziwulski.
22.    I Międzynarodowa Konferencja Contemporary Organizaction 2012r. „Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania” (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży) – Łomża, 26 – 28 września 2012r. Referaty głoszone: Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji przyszłości, prof dr hab. Wiesław Harasim, dr inż. Jacek Dziwulski. Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej, prof. dr hab. Wiesław Harasim, dr inż. Jacek Dziwulski.
23.    Konferencja Naukowa „Krytyczna Teoria Organizacji” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Warszawa, 19 października 2012r.
24.    Konferencja naukowa ‘’ Zarządzanie – nowe perspektywy” Społeczna Akademia Nauk Warszawa ul. Łucka 11.    28 listopada 2012r.
25.    Seminarium Naukowe – ,, Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” Instytut Organizacji I Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa.- 5 grudzień 2012 r.
26.    Konferencja - ,, Dyskryminacja wyższego szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Analiza zjawiska i postulaty zmian. Sejm R P, Warszawa ,ul. Wiejska 4/6/8/ Sala Kolumnowa – budynek C -11 czerwca 2013r.
27.    Konferencja Międzynarodowa – ,,Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów’’ Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.- 16-19 czerwiec 2013r.
28.    International conference ,,Management and economic policy for development’’ 59 Jagiellonska Street, Warsaw. Leon Kozminski  Auditorium. – October 10-11 - 2013r.
29.    Konferencja Ogólnokrajowa ,, Uniwersytetów i Szkół Wyższych Wobec Nowych Wyzwań’’ Konwent Szkoły im Bogdana Jańskiego we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W Teatrze Muzycznym Roma. Warszawa ul. Nowogrodzka 49.   18  pażdziernik 2013r.
30.    Konferencja Naukowa - ,,Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego’’ organizatorzy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Społeczna Akademia Nauk w Warszawie. Warszawa JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45.   22-23 październik 2013r.
31.    IV Międzynarodowej Konferencja Naukowa – Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, s. 103,  5 – 6 grudzień 2013r.
32.    Konferencja Naukowa – ,,Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa ul. Al. Niepodległości 128, 13 marca 2014r.
33.    Konferencja Naukowa - ,, Między poznaniem a metodą – dylematy refleksyjnego zarządzania” Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 9-10 maja 2014r.
34.    Konferencja Międzynarodowa – ,,Innowacje i nowe technologie dla dobrobytu i jakości życia w regionach polskich i unijnych” Akademia Leona Kozmińskiego w Warszawie ul. Jagiellońska 57/59 w dniach 27-28 listopad 2014r.
35.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa CONTEMPORARY ORGANIZATION 2015 „Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych wyzwań w procesie zarządzania” Uczelnia Jańskiego w Łomży 04 - 06 marzec 2015r.
36.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa REKLAMA „Trendy i Technologie” Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2 - 3 czerwca 2015r.
37.    XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2015 „Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji” Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Instytut Zarządzania i Marketingu 8 - 9 czerwca 2015r.
38.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „MM 2015 International Conference on Marketing Management” SGGW w Warszawie, 18 – 19 czerwca 2015r.
39.    Konferencja Naukowa – Instytut Biznesu i Wojskowa Akademia Techniczna „Przemysł zbrojeniowy motorem rozwoju gospodarczego” Warszawa 30 września 2015r.
40.    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego” Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, 7 – 8 październik 2015r.
41.    V Konferencja Naukowa „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania” Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Warszawa 27 listopada 2015r.
42.    VI Konferencja Naukowa – „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania” Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeni w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym. 8 – 9 grudnia 2016r.
43.    XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2016 „Organizacja wobec wyznań współczesnej gospodarki” Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 30 – 31 maj 2016r.
44.    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Modern Marketing and Logistics Management – Bezpieczeństwo i Rozwój 2016” Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 12 – 13 września 2016r.
45.    Seminarium poświęcone dorobkowi naukowemu i społecznemu Prof. Kazimierza Doktora. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód 10 październik 2017.
46.    Konferencja – Związek Banków Polskich „Bank Tech w poszukiwaniu efektywności” Double tree Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw 12 czerwca 2018r.
47.    Forum Regionów Trójmorza Centrum Wystawienniczego Kongresowe G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa 3 lipca 2018r.


Organizator i moderator

•    Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 13 marzec 2006r.
•    Rola menadżera w audycie personalnym przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 15 maj 2006r.
•    Bezpieczeństwo i ochrona pracy w górnictwie (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – konferencja po wypadku w kopalni HALEMBA – 11 grudzień 2006r.
•    Organizacje przyszłości (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 13 marzec 2007r.
•    Strategie personalne przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 17 maj 2007r.
•    Wpływ zarządzania potencjałem pracy na konkurencyjność przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 12 maj 2008r.
•    Międzynarodowe seminarium naukowe – Ochrona pracy w górnictwie (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – po wypadkach na Ukrainie i w Polsce – 14 grudzień 2008 r.
•    Jakość kształcenia (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 15 czerwiec 2009r.
•    Intuicja w zarządzaniu (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 17 maj 2010 r.
•    Seminarium naukowe poświęcone prezentacji tez i założeń  planowanej rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Lustyk  pt.,, Formy społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze relacji z osobami niepełnosprawnymi” (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie) – 21 listopad 2011r.

 

<< powrót do listy