EdukacjaKadra

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; Specjalność: ekonomika przedsiębiorstw

Biografia naukowa:

1983 - magister prawa, tytuł pracy: Racjonalizacja systemu przemysłowego. Promotor: prof. dr hab.  Andrzej  Malinowski.

1989 - doktor nauk ekonomicznych, tytuł pracy: Kształtowanie infrastruktury gospodarczej. Promotor: prof. dr hab. Lech Ostrowski.

2004 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy: Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw europejskich w perspektywie polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 

Dokonania zawodowe:

Przebieg pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym

1990-1991 

Akademia Podlaska w Siedlcach; Wykładowca

2003-

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie; Profesor w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

2005-

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie; Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi    

2007- 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana  Jańskiego w Łomży; Profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Finansów  ekspert, trener, wykładowca – szkoleń programów Europejskich Funduszy Społecznych. Członek komisji oceny programów E.F.S.

2010- 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Profesor w Instytucie Organizacji i Zarządzania

2011-

Kierownik Studiów Podyplomowych – Zarządzanie Projektami Finansowymi z Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

2011-

Członek Wysokiego Zgromadzenia Przedstawicieli. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2005-

Członek Rady Naukowej   i   Redakcji. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2007-

Członek Rady Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

2012-

Członek Rady Naukowej i Wydawnictwa. WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Łomży.   

2012-

Rektor Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

2015-

Rektor Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Bussinesu w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym 

1978-1984

1984-1991

1994-1997

1997-2004

dyrektor Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni

dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Polski Handel Spożywczy

prezes zarządu Podlaskiej Tłoczni Oleju

prezes zarządu P.P.H.U. DOHAX

 Funkcje publiczne i społeczne

1995-1999

Prezes Podlaskiej Izby Gospodarczej

2013 Instytut Biznesu – Przewodniczący Rady Naukowej

Zainteresowania pozanaukowe:
gra na instrumentach klawiszowych, sport, taniec, jazda motocyklem, podróże

 Publikacje (wybór)

 1. Wiesław Harasim (red.), Infrastruktura gospodarcza, Wyd. Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 1989.
 2. Wiesław Harasim (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie roku 2020, Podlaska Izba Gospodarcza, Siedlce 1997.
 3. Wiesław Harasim (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006.
 4. Wiesław Harasim (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. I, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2007.
 5. Wiesław Harasim (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2008.
 6. Wiesław Harasim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rozdział). (W:) Podręcznik Zarządzanie, pod red. Mirosława Kugiela, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2010.
 7. Wiesław Harasim, Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, „Zarządzanie. Teoria i praktyka” 2010, nr I.
 8. Wiesław Harasim (red.), Nowa Era w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi i  Kapitałem Ludzkim, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2012 ( w druku).
 9. Wiesław Harasim (red.), Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym w organizacji inteligentnej. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji. w Warszawie. 2012r
 10. Wiesław Harasim (red.), Nowa Era w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi i  Kapitałem Ludzkim,s -.280  Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2013 ( w druku).
 11. Wiesław Harasim, ( red.) ,Człowiek i organizacja XXI wieku, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2013r.
 12. Wiesław Harasim, Człowiek i Organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, warszawa 2014r.
 13. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, - Monografia, Zarządzanie Twórcze, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu  w Warszawie, Warszawa 2015r.
 14. Wiesław Harasim – Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Bussinesu w Warszawie. Warszawa 2015r. s.180
 15. Wiesław Harasim – ( red.)  Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie 2015r. s 107
 16. Wiesław Harasim, Waldemar Stelmach, - Monografia ,,Społeczne uwarunkowania kierowania / zarządzania” Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, 2016r. s.226
 17. Wiesław Harasim  –  Nowe wyzwania w zarządzaniu w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyd.
  Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie. 2016r.

Artykuły (wybór)

 1. Wiesław Harasim, Rozwój infrastruktury gospodarczej na wsi siedleckiej w opiniach rolników, „Wieś Współczesna” 1989, nr 11.
 2. Wiesław Harasim, Zróżnicowanie gmin rolniczych a kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Ekonomika, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 1991.
 3. Wiesław Harasim, Rozwój infrastruktury gospodarczej rolnictwa w woj. Siedleckim, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Ekonomika, Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 1991.
 4. Wiesław Harasim, Współczesne najnowsze trendy i wyzwania świata w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. (W:) Совершенствоавние экономического механизма функсионирования инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов, Сборник научных трудов, Москва 2007, s. 521 – 545 (ogółem s. 545).
 5. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Human Capital Management in organisation of the future. (W:) Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – internal organizational drivers, edited by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2011, s. 9 – 21.
 6. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Influence of human capital management in organization to create competitive advantage. (W:) Management under conditions of risk and uncertainty, edited by Beata Domańska – Szaruga & Wioletta Wereda, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011, s. 239 – 250.
 7. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Modern management of the organization of the future in digital era. (W:) Contempopary challenges in the process of management in organization of the future, edited by Beata Domańska – Szaruga & Marzena Wójcik – Augustyniak, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, s. 74 – 92.
 8. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, The role of a manager in management of the future organization. (W:) Contempopary challenges in the process of management in organization of the future, edited by Beata Domańska – Szaruga & Marzena Wójcik – Augustyniak, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, s. 160 – 178.
 9. Wiesław Harasim, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w  zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2012, s. 8 – 25.
 10. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, Human resources management in the intelligent organization. (W:) Management dilemmas in the information technology era, pod red. Celiny Sołek, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2012, s. 121 – 130.
 11. Wiesław Harasim, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. (W:) Wyzwania zarządcze w erze technologii komunikacyjno – informacyjnych, pod red. Celiny Sołek, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Warszawa 2012.
 12. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage, "Nowoczesne Systemy Zarządzania“, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Warszawa 2012.
 13. Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski.  Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej.[w druku – wydanie 2013r.] Szkoła  Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
 14. Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski.  Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra.[w druku – wydanie 2013r.] Szkoła  Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
 15. Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski.  Human Capital Management in organizations of the future. [w druku – wydanie 2013r.]. Szkoła  Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
 16. Wiesław Harasim. Jacek Dziwulski "Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie organizacją jutra’ Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie [u recenzentów] 2013r.
 17. Wiesław Harasim Jacek Dziwulski "Rozwój kapitału ludzkiego a przywództwo menadżerskie w organizacji’ Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie [u recenzentów] 2013r.
 18. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, "Human Capital Menagement in organization on the future,Nowoczesne Systemy Zarządzania", Woiskowa Akademia Techniczna, Warzsawa 2013r, s.127-143.
 19. Wiesław Harasim Jacek Dziwulski, "The impect of cultural behavior management organizations,” Wyd, Politechnika lubelska  2014r.
 20. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, "Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej”, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie 2014r., nr. 1. S.21 - 46
 21. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [Red:]  Cisek Marek, Wąsowska Katarzyna, Siedlce Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015r. s. 116 – 133.
 22. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - "The use of intellecktual capital essence for public organizations  management”, Uniwersytet Jagielloński w Krakówie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi  i Obywatelskimi, Instytut Spraw Publicznych, e-monografia "Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu”, [red.] Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski – 2016r.
 23. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - "Human capital management in public organizations”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi, Instytut Spraw Publicznych, e-monografia "Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu”, [red.] Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski. – 2016r.
 24. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - "Modern marketing strategies and management of the organization in the globalization era”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 18 czerwca 2015r.(w druku ).
 25. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - "Modern marketing strategies and organisational management in the era of globalisation" [w:] Annals of Marketing Managments & Economics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warszawa, 2015.
 26. Wiesław Harasim - ,,Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem  ludzkim  w tworzeniu wartości dodanej organizacji” s.18  Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej Red. Wiesław Harasim Wyd. Wyższa Szkoła Promocji ,Mediów i Show Bussinesu w Warszawie 2015r.
 27. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości” //W: Koncepcje zarządzania organizacją wobec współczesnej gospodarki:{Red:} Cisek Marek, Korneć Radosław – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. s 169 – 178,  2016r.
 28. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji” // W: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku. {Red:} Janusz Toruński, Marcin Chsząścik, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. s 41 – 52, 2016r
 29. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski - ,,Wykorzystanie istoty kapitału intelektualnego do zarządzania organizacjami publicznymi” s.151-163. Uniwersytet Jagielloński w Krakówie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi  i Obywatelskimi ,Wydawca Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Prof. Łosiejewicza 4,30-348 Kraków e-monografia ,,Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu”. S. 249 [ Red ]. prof. Barbara Kożuch, prof. Łukasz Sułkowski –ISBN: 978-83-65688-00-2. -  2016r.
 30. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski -,,Zarządzanie kapitałem lidzkim w organizacji publicznej”.s. 164-176. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi, Wydawca, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. e-monografia ,,Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu” s. 249 {,Red.} prof. Barbara Kożuch, prof. Łukasz Sułkowski. – ISBN: 978-83-65688-00-2 - 2016r.
 31. Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim, „Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nr 113 Seria: Administracja i Zarządzanie (40) 2017, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017.
 32. Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski, „Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym”. (W:) „Determinanty i wyznaczniki ekonomicznego – społecznego rozwoju regionów”, pod red. Marka Ciska i Bartłomieja Suchodolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, Siedlce 2017.
 33. Jacek Dziwulski, Wiesław Harasim, „Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie”. (W:) „Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego”, pod red. Adama Szpaderskiego i Marcina Chrząścika, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, Siedlce 2017.

Recenzje

 • Kapitał Ludzki – w sektorze mikroprzedsiębiorstw  w regionie łomżyńskim. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Piotrowskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
 • Władza i kierowanie. Teorie i praktyki biurokracji – autor doc. dr Waldemar Stelmach Wyd. Placet, Warszawa  2010.
 • Ryzyko w działalności gospodarczej – autor prof. dr hab. Edward Szczepanik – Dziekan Wydziału Zarządzania. Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Artykuł - Współczesne uwarunkowania rynku pracy. Wybrane problemy. Społeczna Akademia Nauk Warszawa ul. Łucka 11. – 2012r.
 • Artykuł - Zarządzanie środowiskowe. Wyzwania i perspektywy rozwoju . Społeczna Akademia Nauk Warszawa ul. Łucka 11 – 2012r.
 • Artykuł - Innowacyjność przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych. Społeczna Akademia Nauk ul. Łucka 11 – 2012r.
 • Artykuł - Złamanie zasad konkurencji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami. Społeczna Akademia Nauk ul. Łucka 11 – 2012r.
 • Raport z badań  ,,Czynniki determinujące migrację zarobkową Polaków do Krajów Unii Europejskiej w latach 2005 – 2012r.  str. 73 . Autor raportu; doktorant SGH  Warszawa mgr. Piotr Lewicki. Wyd. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie – 2012r
 • Artykuł – ,,Warunki zaangażowania pracowniczego ‘- doc. dr. Stanisław Milczarek. Zarządzanie Teoria i Praktyka. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 2013r.
 • Artykuł – ,,Innowacyjność elementem konkurencyjności’ prof.dr.hab. Lidia Białoń. Zarządzanie Teoria i Praktyka. Wyższa szkoła Menadżerska w Warszawie 2013r.
 • Recenzja książki "Socjologia i socjotechnika kierowania" autor, doc, dr. Waldemar Stelmach, wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa 2014r.
 • Recenzent prac licencjackich i magisterskich ok. 700
 • Recenzja czasopisma ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie”  XV/6, cz.III. Społeczna Akademia Nauk. 90 – 113 Łódż. ul. Sienkiewicza 9. Marzec 2015r.
 • Recenzja książki – ,,Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów ”,  Wydawnictwo Naukowe, 30 – 348 Kraków .ul. Bobrzyńskiego 10, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 2015r.

Kierowanie zespołami badawczymi (kształcenie kadry naukowej)

 • Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w zarządzaniu – dr Anna Mazur.
 • Rozwój Zasobów Ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – dr Anna Mazur.
 • Efektywność instrumentów Zarządzania Zasobami Ludzkimi – dr Tadeusz Ogrzebacz.
 • Dysfunkcje procesów kierowania – doc. dr Waldemar Stelmach.
 • Wykorzystanie koncepcji kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacjami – dr inż. Jacek Dziwulski.
 • Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na kształtowanie kapitału ludzkiego i rozwoju przedsiębiorczości – dr inż. Jacek Dziwulski.
 • E- praca jako forma przeciw społecznemu wykluczeniu – prof. nzw. dr hab. Jerzy Zawisza.
 • Strategia Zarządzania – prof. nzw. dr. hab. Jerzy Zawisza.
 • Niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce – dr Anna Mazur.
 • Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – dr Anna  Mazur.
 • Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu – prof. dr. hab. Adam Grzegorczyk.

Działalność dydaktyczna w latach 2006 – 2016

Prowadzenie zajęć z: edukacji poprzez projekty, zarządzania i planowania marketingowego, warsztatów edukacyjnych specjalnościowych,  źródła  finansowania działalności gospodarczej, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, współpracy banku z przedsiębiorstwem , zarządzanie potencjałem pracy, marketing, zarządzanie  marketingowe, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania projektami i poprzez projekty, zarządzania procesami, podejmowania decyzji kadrowych, seminarium dyplomowego pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych, zarządzanie kapitałem niematerialnym, podejmowanie decyzji kadrowych, biznes plan i rozpoczynanie działalności gospodarczej, planowanie  finansowe i budżetowanie, podejmowanie  decyzji menadżerskich, zarządzanie logistyką.
Promotor prac licencjackich i magisterskich ok.250

Konferencje i seminaria (wybór)

 1. Konferencja Ogólnokrajowa ,, Uniwersytetów i Szkół Wyższych Wobec Nowych Wyzwań’’ Konwent Szkoły im Bogdana Jańskiego we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W Teatrze Muzycznym Roma. Warszawa ul. Nowogrodzka 49.   18  pażdziernik 2013r.
 2. Konferencja Naukowa - ,,Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego’’ organizatorzy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Społeczna Akademia Nauk w Warszawie. Warszawa JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45.   22-23 październik 2013r.
 3. IV Międzynarodowej Konferencja Naukowa – Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, s. 103,  5 – 6 grudzień 2013r.
 4. Konferencja Naukowa – ,,Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa ul. Al. Niepodległości 128, 13 marca 2014r.
 5. Konferencja Naukowa - ,, Między poznaniem a metodą – dylematy refleksyjnego zarządzania” Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 9-10 maja 2014r.
 6. Konferencja Międzynarodowa – ,,Innowacje i nowe technologie dla dobrobytu i jakości życia w regionach polskich i unijnych” Akademia Leona Kozmińskiego w Warszawie ul. Jagiellońska 57/59 w dniach 27-28 listopad 2014r.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa CONTEMPORARY ORGANIZATION 2015 ,,Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych wyzwań w  procesie zarządzania” Uczelnia Jańskiego w Łomży. O4 – 06 marzec 2015r
 8. Międzynarodowa konferencja Naukowa,  REKLAMA ,, Trendy i Technologie”, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie Al. .Jerozolimskie 44, Warszawa Hala EXPO ul. Prądzyńskiego 2-3 czerwca 2015r.
 9. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa MENAGEMENT 2015 ,, Wiedza i     doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji” Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach.  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Instytut Zarządzania i Marketingu . Siedlce  8-9 czerwca 2015r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,, MM 2015, International Conference on   Marketing Management ” SGGW w Warszawie, budynek 8,sala 112. /  18-19 czerwca 2015r.
 11. Konferencja naukowa – Instytut Biznesu i Wojskowa Akademia Techniczna ,, Przemysł zbrojeniowy motorem rozwoju gospodarczego” Warszawa ul. Kaliskiego 2,sala senatu nr.100, Godz. 11,00, 30 września 2015r.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego” Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie , Hotel ul. Grzybowska 45,  7 – 8 październik 2015r.
 13. V Konferencja Naukowa ,, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania” Wojskowa Akademia techniczna Wydział Cybernetyki Warszawa, budynek ,,Klubu WAT” ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, sala103. 27 listopada 2015.
 14. VI Konferencja Naukowa – ,,Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania” Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym. Wojskowa Akademia Techniczna 01-476 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a. 8 – 9 grudnia 2016r.
 15. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2016 „Organizacja wobec wyznań współczesnej gospodarki” w dniach 30 – 31 maja 2016r. organizowana w Mościbrodach przez Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Aktywny udział w konferencji, sesjach plenarnych i panelowych. Referat wygłoszony: „Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji”.
 16. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Modern Marketing i Logistics Management 2016 – Bezpieczeństwo i Rozwój” w dniach 12 – 13 września 2016r. organizowana w Łochowie przez Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Aktywny udział w konferencji, sesjach plenarnych i panelowych. Referat wygłoszony: „Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji”.
<< powrót do listy