EdukacjaKadra

Doktor nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe

Kulturoznawca, teatrolog, specjalista komunikacji werbalnej, historyk literatury. Jej zainteresowania badawcze koncentruj si wokó teorii kultury wspóczesnej, spektaklizacji w kulturze, antropologii teatru, a take animacji kultury, marketingu politycznego oraz jzyka reklamy.

Zainteresowania pozanaukowe

Egzotyczne podróe i poznawanie obcych kultur, turystyka górska

Publikacje

- Arystofanes – klasyk deziluzji, [w:] Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii migrodzkiej z okazji pidziesiciolecia pracy naukowej, M. Kalinowska, E. Kilak (red.), Instytut Bada Literackich, Warszawa 1998.

- Jzyk jako widowisko, [w:] Przyszo jzyka, S. Krzemie-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok 2001.

- Granice seryjnoci inscenizacyjnej w teatrze telewizji, [w:] Midzy powtórzeniem a innowacj. Seryjno w kulturze, A. Kisielewska  (red.), Rabid, Kraków 2004.

- Wiedza o kulturze. Kultura i przyszo. Zakres podstawowy i rozszerzony – podrcznik dla liceum ogólnoksztaccego, liceum profilowanego i technikum: Saw Krzemie-Ojak, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Monika Kostaszuk-Romanowska, Zbigniew Suszczyski, Natalia Szydowska, Operon, Gdynia 2004.

- Antropologia zaraona teatrologi?, [w:] Kultura i przyszo. Prace ofiarowane Profesorowi Sawowi Krzemieniowi-Ojakowi z okazji 75 rocznicy urodzin, A. Kisielewska, N. Szydowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok 2006.

- Edukacja teatralna w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Strategie nauczania wiedzy o kulturze w szkoach rednich, koncepcja numeru i redakcja S. Krzemie-Ojak, M. Kostaszuk-Romanowska, „Kultura wspóczesna” 2006 nr 2.

- Spektakle konsumpcji w kulturze masowej jako wzory zachowa konsumenckich dla modziey, [w:] Zachowania konsumenckie modziey, A. Grzegorczyk (red.), Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2006.

- Problematyka ciaa we wspóczesnej krytyce teatralnej, [w:] Ciao w perspektywie wspóczesnej humanistyki, J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

-   Polski wspóczesny skandal teatralny – próba opisu gatunku, [w:] Artystów gry z kultur, A. Kisielewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Biaymstoku, Biaystok 2009.

- Estetyka symetrii? Polacy-Niemcy, Polacy-ydzi w teatralnej lekturze modego pokolenia inscenizatorów, [w:] Wizje kultury wasnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz (red.), Galeria im. Sledziskich w Biaymstoku, Biaystok 2009.

- Polskie Lizystraty, czyli „Niewiast jestem, jednak rozum jest mi dany”, [w:] Kto wygra wybory – scenariusze prezydenckie, A. Grzegorczyk (red.), Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2010.

- Platforma Potoczna, [w:] Platforma Obywatelska – diagnoza, A. Grzegorczyk (red.), Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2010.

- Rola pozytywnych i negatywnych skojarze w kreowaniu wizerunku miasta, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2010.

- Nowa sensualno antycznej tragicznoci w spektaklach „modych zdolnych”, [w:] Spektakle zmysów, A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.

- Narracje architektury czasów postmodernizmu, „Biaostockie Studia Literaturoznawcze” 2010 nr 1.

Przedmioty

Komunikacja werbalna, wiedza o kulturze, copywriting, perswazja jzykowa, proseminarium, seminarium

 

<< powrót do listy