EdukacjaKadra

prof SGH dr hab.
absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe:

zmiany społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne w perspektywie globalnej i europejskiej; spory o kierunek i istotę zmian społecznych; kultura i tradycja a proces modernizacji i globalizacji; współczesne ruchy społeczne w Europie; globalne ruchy społeczne - ich cele, specyfika i skutki działania; specyfika procesu integracji i jej konsekwencje polityczne, społeczne, kulturowe na przykładzie Europy i Azji; naród i grupy etniczne we współczesnych realiach politycznych, społecznych i gospodarczych; trwałość i zmiana w stereotypach etniczno - narodowych; tożsamość narodowa w perspektywie globalizacji; rola ideologii i państwa narodowego w realiach współczesnego świata; historyczne i aktualne przejawy globalizacji; zarządzanie społeczeństwem światowym: antycypacja przyszłości we współczesnej myśli społeczno- politycznej; perspektywy suwerenności politycznej i gospodarczej państw narodowych; przejawy homogenizacji kultury w społeczeństwie globalnym; problemy i zagrożenia społeczeństwa globalnego: migracje, przestępczość, ochrona środowiska; reklama i sponsoring jako instrumenty komunikacji i manipulacji a zmiany w świadomości społecznej i zachowaniach konsumenckich.

Ważniejsze publikacje:

 

 1. Das Dilemma der Emanzipation - ideologischer Fetisch oder reale Chance?, w Gewerkschaftsbewegung und Mitbestimmung in Geschichte und Gegenwart, Düsseldorf 1989, s. 147-165
 2. Ruch związkowy i samorządowy. Historia-Współczesność- Perspektywy, Red. naukowa wraz z J. Gardawski. Publikacja związana z konferencją (Polska - RFN) Warszawa 1989, s. 164.
 3. Świadomość pracobiorców w procesie zmian. Badania w RFN, Fundacja F. Berta, Warszawa 1991, s.115.
 4. Przejawy zagrożenia w świadomości pracowników przedsiębiorstw, w: "Biuletyn IGS" 1991, nr 2, s. 11-26.
 5. Strukturelle Umgestaltungen der Wirtschaft und das Bewußtsein polnischer Arbeitnehmer, w: Ökonomie und Ökologie im Widerspruch? Gewerkschafte, Ökologie und Mitbestimmung, H. Böckler Stiftung, praca zbiorowa, Düsseldorf 1992, s.27 -37.
 6. Politische Perspektiven der polnischen Sozialdemokratie im Spiegel des ökonomischen und politischen Bewußtseins der Bevölkerung, w: Sozialismus und Kommunismus im Wandel, red. Klaus Schönhoven, Berlin 1993, s.582-593. Publikacja z udziałem osób współpracujących z Katedrą Nauk Politycznych i Historii Uniwersytetu Mannheim.
 7. Soziale Konflikte in Polen und die Legitimierung der Macht. Wandlungen im gesellschaftlichen Bewußtsein in den Jahren 1945-1994, w: Jarbuch für Historische Kommunismusforschung, (Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Universität Mannheim), Akdemie Verlag, Berlin 1996, s. 67 - 83.
 8. Migracje - Mniejszości - Nacjonalizm., Redakcja naukowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994, s. 116. Teksty własne: Mniejszości narodowe w Polsce; Dyskusje w literaturze niemieckiej i szwajcarskiej wokół azylantów i imigrantów; Asymilacja i integracja mniejszości narodowych a pluralizm kulturowy.
 9. Nacjonalizm oraz konflikty etniczno- narodowe. Redakcja naukowa oraz tłumaczenia tekstów niemieckich, Oficyna Wydawnicza .SGH, Warszawa 1999, s.201. Teksty własne: Narodowa, etniczna, postnarodowa identyfikacja a obywatelstwo, s. 9 -28; Struktura etniczno-narodowa a struktura społeczna, s. 87-115
 10. Socjologia ogólna. Skrypt, redakcja naukowa, Oficyna wydawnicza SGH, cztery wydania : 1994, 1995, 1997, 1998, s .198 . Teksty własne: Pojęcie i przyczyny zmian społecznych; Zmiana społeczna w różnych orientacjach teoretycznych; Ruchy społeczne jako czynnik zmiany s. 133-171, 182-198.
 11. Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Redakcja naukowa, Wydanie zmienione i rozszerzone , Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 1999 i 2002, s. 358. Teksty własne:
  • Mniejszość etniczna , rasowa, narodowa w analizach socjologicznych
  • Naród i typy identyfikacji narodowej a nacjonalizm
  • Zmiana społeczna w perspektywie socjologicznej
  • Ruchy społeczne jako czynnik zmiany.
 12. Rozwój zrównoważony w perspektywie globalizacji. (w druku) IGS, s. 25.
 13. Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze. Współautor M. Kujawa, , Poltext, Warszawa 1994, wkład własny: redakcja całości, s. 168, tekst własny, s. 7-109.
 14. Sponsorowanie ochrony środowiska -doświadczenia europejskie, w: "Zeszyty Naukowe WSFiZ w Białymstoku, nr 1/1999, s.173-191.
 15. Społeczne uwarunkowania reklamy, w: Zeszyty Naukowe WSFiZ Białystok nr 3/2000.s.27.
<< powrót do listy