EdukacjaKadra

mgr pedagogiki

Biografia naukowa:

W roku 1991 ukoczya studia na Wydziale Pedagogicznym. Obronia prac dyplomow na temat "Motywacja dzieci i modziey". W latach 1990-91 braa udzia w kursie terapii pedagogicznej w zakresie zaj kompensacyjno - korekcyjnych. W 1994 roku uzyskaa uprawnienia instruktora metody "Brain Gym" P. E. Dennisona. W roku 1995 ukoczya kurs logopedii szkolnej.

Dokonania zawodowe:

W latach 1991-99 pracowaa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie na stanowisku pedagoga - reedukatora. Prowadzia zajcia kompensacyjno - korekcyjne z dziemi, koordynowaa prac reedukatorów w szkoach, organizowaa i prowadzia szkolenia dla nauczycieli, prowadzia zajcia pokazowe dla nauczycieli i studentów. W latach 1993-94 prowadzia wykady w Instytucie Bada Edukacyjnych dla nauczycieli z zakresu niekonwencjonalnych metod uczenia si. W latach 1994-95 prowadzia wasn firm owiatow zajmujc si organizowaniem i prowadzeniem szkole. W latach 1999-2001 pracowaa w Instytucie Promocji na stanowisku dyrektora szkó policealnych. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym w Wyszej Szkole Promocji.

Zainteresowania naukowe:

W zakresie jej zainteresowa naukowych mieci si psychologia spoeczna, zarzdzanie potencjaem spoecznym, psychologia uczenia si.

Zainteresowania pozanaukowe:

Interesuje si makrobiotyk, metodami uaktywniania ludzkiego umysu - doskonaleniem zdolnoci zapamitywania, szybkiego uczenia si.

Wybrane publikacje:

Akademickie Biuro Karier, "Promenada" nr 1/2003,
Edukacja w nowej roli - wyzwania XXI wieku, "Promenada" nr 2/2003,

Wybrane referaty:

"Nowe wyzwania dla edukacji w obliczu akcesji do Unii Europejskiej", konferencja pt. "Kapita kwalifikacji", 20.02.2003

Zajcia:

W Wyszej Szkole Promocji prowadzi warsztaty komunikacji, personalizmu, zarzdzanie personelem.

<< powrót do listy