EdukacjaKadra

Tytu/stopie naukowy: magister

data urodzenia: 27 maja 1966

Biografia naukowa:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1992)  i Polskiej Akademii Nauk (2009), zda równie egzamin pastwowy dla kandydatów na czonków Spóek Skarbu Pastwa (2002).

W latach 1990 - 1991 prowadzi prace i badania naukowe na rzecz profesora Zbigniewa Peczyskiego z Uniwersytetu w Oxfordzie. Od 2005 roku zwizany z Wysz Szko Handlu i Finansów Midzynarodowych w Warszawie – Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia  Menederskie). Prowadzi  wykady  z zakresu public relations, media relations, zarzdzania zasobami ludzkimi, zarzdzania marketingowego. Od 2007 równie z Wysz Szko Promocji w Warszawie. Prowadzi wiczenia, seminaria i wykady z zakresu komunikacji wewntrznej, zarzdzania procesami i komunikacji interpersonalnej.  Pracowa te na rzecz Instytutu Audytu i Ewaluacji (w latach 2006 – 2009). Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarzdzania czasem, stresu, wypalenia zawodowego, negocjacji, aktywizacji zawodowej i e-marketingu. Ponad to by wykadowc na zamknitych szkoleniach dla wybranych podmiotów oraz kursach z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Od 2012 roku Przewodniczcy Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Dokonania zawodowe:

Od kilkunastu lat peni funkcje kierownicze i nadzorcze jako czonek zarzdu spóek prawa handlowego, czonek rad nadzorczych lub jako doradca zarzdów.  Pracowa w podmiotach gospodarczych zatrudniajcych od 2 do 20 tysicy osób co pozwolio mu pozna róne kultury organizacyjne i wiele praktycznych rozwiza prawnych. W 2001 roku by koordynatorem  programu promocji czytelnictwa i bibliotek „Najpikniejsze Strony wiata” z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów w uznaniu za postaw i dziaania wyróniajce si najwyszymi standardami Corporate Governance i wartociami etycznymi w biznesie.

Zainteresowania naukowe:

Komunikacja interpersonalna, komunikacja spoeczna, motywowanie pracowników, komunikacja wewntrzna, spoeczna odpowiedzialno biznesu, promocja, marketing, komunikacja biznesowa (B2B) i aspekty zarzdzania

Publikacje:

Artykuy naukowe:

 1. Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzdzi komunikacji wewntrznej przez przedsibiorstwo” w "Zarzdzanie kapitaem intelektualnym w organizacji inteligentnej", praca zbiorowa pod redakcj naukow prof. Wiesawa Harasima, Wysza Szkoa Promocji w Warszawie, 2012
 2. artyku „Planowanie strategiczne” w „Zarzdzanie” praca zbiorowa pod redakcj naukow dr. hab. Mirosawa Kugiela, Wysza Szkoa Promocji w Warszawie 2010
 3. artyku „Spoeczna odpowiedzialno biznesu w Polsce – prawda czy mit?” w „Problemy i wyzwania public relations w wietle bada i praktyki” – „Spoeczestwo Informatyka Gospodarka, Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie, 2009
 4. artyku „Znaczenie marki na rynku farmaceutycznym” Marketing, nr 1 / 2009, ód
 5. artyku „Pozorne motywatory pozapacowe”, w „Najnowsze trendy i wyzwania wiata w zarzdzaniu zasobami ludzkimi cz. II”, Zeszyty Naukowe nr 4 / 2008, Wysza Szkoa Promocji w Warszawie
 6. artyku „Zarzdzanie stresem”, Bayer HeathCare, Warszawa, 2008
 7. artyku „Sztuka aktywnej sprzeday w aptece”, Marketing, nr 3 / 2008, ód
 8. artyku „Komunikacja interpersonalna jako narzdzie pracy w aptece”, Bayer HeathCare, Warszawa 2008
 9. artyku „Merchandising w aptece”, Bayer HeathCare, Warszawa 2007
 10. artyku „PR w banku spódzielczym”, Warszawa 2006
 11. artyku „Jak sprzeda wini bez pestki – studium przypadku filmu „Królestwo Zielonej Polany”, Money.pl, Warszawa 2006,
 12. tekst socjologiczny „Modzi twórcy '87”, Warszawa 1987,
 13. tekst socjologiczny „Studenci '86 - postawy, OBS, Warszawa 1986.

 

ksiki

 1. ksika „Adwokaci w walce o sprawiedliwo” , PIW, Warszawa 2005
 2. ksika „Lekarze w walce o zdrowie”, PIW, Warszawa 2004

Konferencje:

Zajcia/przedmioty:

Komunikacja wewntrzna w organizacji w sytuacji kryzysu

Zarzdzanie procesami

Komunikacja interpersonalna

Public Relations

Media relations

Zarzdzanie marketingowe

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

 

<< powrót do listy