EdukacjaRekrutacja

Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest Uczelni dla „Modych, Zdolnych i Atrakcyjnych". Modych - przede wszystkim duchem, dynamicznych, zaangaowanych, ambitnych ponad przecitno. Zdolnych - utalentowanych w pewnej dziedzinie, niekoniecznie zwizanej ze specjalnoci studiów, jednak o okrelonych zainteresowaniach, które Uczelnia ma szanse ukierunkowa, pogbi i pozwoli im si rozwija. Atrakcyjnych - co nie znaczy wycznie fizycznie pocigajcych, ale take przycigajcych szanse rozwoju jako przyszli ludzie sukcesu, pracownicy i obywatele.

Zasady przyjcia

Kandydaci ubiegajcy si o przyjcie do Wyszej Szkoy Promocji. Mediów i Show Businessu w Warszawie podlegaj procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje test z wiedzy ogólnej (kreatywno, umiejtno logicznego mylenia, wiedza o wiecie wspóczesnym, wiedza branowa) oraz rozmow kwalifikacyjn weryfikujc zainteresowania i motywacj kandydatów. Nie bez wpywu na wynik selekcji pozostaje take umiejtno autoprezentacji. Proces rekrutacji pozwala wyselekcjonowa z grona osób, zgaszajcych si do WSP tych kandydatów, którzy oprócz predyspozycji osobowociowych, wiedzy i zainteresowa wykazuj take siln motywacj do podjcia studiów w oferowanych przez uczelni specjalnociach. Rozmowa kwalifikacyjna daje take kandydatowi szanse uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujce go w zwizku z wyborem uczelni. Test i rozmowa s bezpatne. Na ich termin mona umawia si osobicie, telefonicznie lub e-mailem (rekrutacja@wsp.pl), a informacj o ich wyniku mona uzyska ju nastpnego dnia. W wyniku poprzedniej rekrutacji studia w Uczelni podjo okoo 73% kandydatów. Uczelnia otwiera rekrutacj na studia na nastpny rok akademicki ju w poowie czerwca kadego roku. 

Wymagane dokumenty

W okresie 7 dni od daty rozmowy i testu kandydaci, którzy uzyskali informacj o przyjciu, skadaj dokumenty w postaci wiadectwa maturalnego (orygina, duplikat lub potwierdzona notarialnie kopia) oraz czterech fotografii i podpisuj „umow o studiach", a na jej podstawie wnosz opat wpisow. Kandydaci uzyskuj status studentów w pierwszym dniu roku akademickiego po zoeniu lubowania.

Terminy

Rekrutacja na pierwszy semestr studiów roku akademickiego 2021/2022 rozpocznie si 14 czerwca 2021 roku i trwa bdzie do 15 padziernika lub wczeniejszego wyczerpania miejsc.

Wicej o studiach I stopnia

<< powrót do listy