EdukacjaStudia II stopnia

Studia w Wyszej Szkole Promocji s odpatne. Opaty obejmuj jednorazow opat wpisow oraz czesne. Opata wpisowa wynosi 290 zotych, jest jednorazowa i wnosi si j przy skadaniu dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o przyjcie na studia. Uczelnia oferuje studentom dogodne systemy patnoci: miesiczny, semestralny i roczny, a dwa ostatnie pozwalaj na uzyskanie korzystnego rabatu nawet ponad 10%.
Filozofia uczelni sprawia, e pomimo jej unikalnoci i specjalnej charakterystyki jej studentów, opaty za studia mieszcz si w rodku skali ofert warszawskich szkó wyszych, a plany dotyczce prowadzenia uzupeniajcych studiów magisterskich pozwoliy obniy wysoko opat na poszczególnych systemach i semestrach studiów. Obecnie na wszystkich rodzajach (zawodowych i magisterskich), systemach (dziennym i zaocznym), specjalnociach i semestrach studiów obowizuje jednolita wysoko opaty: 540 zotych miesicznie. Wpaty miesiczne dokonywane s przelewem na rachunek uczelni do 8 dnia kadego miesica przez 24 miesice, poczwszy od padziernika.

Z tytuu wpat za cay semestr lub rok studentom przysuguje system rabatów. Opaty wnoszone na nie mniej ni 15 dni przed rozpoczciem semestru za cay semestr z góry wynosz 2.999 zotych (rabat ponad 6%), za wnoszone w tym samym terminie opaty z góry za dwa semestry wynosz 5.799 zotych (rabat ponad 10%).

Wpaty na rzecz uczelni maj charakter bezzwrotny. W przypadku nieterminowych patnoci naliczane s odsetki karne. Szczegóowe zasady okrelajce zobowizania uczelni i studenta opisane s w „umowie o studiach” oraz Regulaminie Studiów. W dotychczasowej dziaalnoci uczelni nie zdarzyo si, aby jej wadze podniosy wysoko opat w okresie studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo podniesienia wysokoci opat jedynie w przypadku, jeli roczny wskanik inflacji przekroczy 15%. W takim przypadku wysoko opat zostanie skorygowana o roczny wskanik inflacji.

<< powrót do listy