EdukacjaStudia II stopnia

Studia w Wyższej Szkole Promocji są odpłatne. Opłaty obejmują jednorazową opłatę wpisową oraz czesne. Opłata wpisowa wynosi 290 złotych, jest jednorazowa i wnosi się ją przy składaniu dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o przyjęcie na studia. Uczelnia oferuje studentom dogodne systemy płatności: miesięczny, semestralny i roczny, a dwa ostatnie pozwalają na uzyskanie korzystnego rabatu nawet ponad 10%.


Filozofia uczelni sprawia, że pomimo jej unikalności i specjalnej charakterystyki jej studentów, opłaty za studia mieszczą się w środku skali ofert warszawskich szkół wyższych, a plany dotyczące prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich pozwoliły obniżyć wysokość opłat na poszczególnych systemach i semestrach studiów. Obecnie na wszystkich rodzajach (zawodowych i magisterskich), systemach (dziennym i zaocznym), specjalnościach i semestrach studiów obowiązuje jednolita wysokość opłaty: 540 złotych miesięcznie. Wpłaty miesięczne dokonywane są przelewem na rachunek uczelni do 8 dnia każdego miesiąca przez 24 miesiące, począwszy od października.

Z tytułu wpłat za cały semestr lub rok studentom przysługuje system rabatów. Opłaty wnoszone na nie mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem semestru za cały semestr z góry wynoszą 2.999 złotych (rabat ponad 6%), zaś wnoszone w tym samym terminie opłaty z góry za dwa semestry wynoszą 5.799 złotych (rabat ponad 10%).

Wpłaty na rzecz uczelni mają charakter bezzwrotny. W przypadku nieterminowych płatności naliczane są odsetki karne. Szczegółowe zasady określające zobowiązania uczelni i studenta opisane są w „umowie o studiach” oraz Regulaminie Studiów. W dotychczasowej działalności uczelni nie zdarzyło się, aby jej władze podniosły wysokość opłat w okresie studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo podniesienia wysokości opłat jedynie w przypadku, jeśli roczny wskaźnik inflacji przekroczy 15%. W takim przypadku wysokość opłat zostanie skorygowana o roczny wskaźnik inflacji.

Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Promocji są objęci programem świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa. Przewidziane formy świadczeń obejmują: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i zapomogi.

<< powrót do listy