EdukacjaStudia II stopnia

Studia II stopnia s prowadzone w Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w zakresie trzech specjalnoci ksztacenia: Reklama, Public relations oraz Zarzdzanie zasobami ludzkimi. 

Reklama to bardzo rónorodna specjalno, pozwalajca podj prac w przynajmniej kilku zawodach: analitycznych (researcher, media planner), strategicznych (strategic planner), kreatywnych (copywriter, art director), organizatorskich (producent), czy zwizanych z obsug klienta (account manager) w rónych rodzajach organizacji: agencjach reklamowych, domach mediowych, dziaach promocji mediów, dziaach marketingu i promocji przedsibiorstw i instytucji. W kadym z tych zawodów istnieje charakterystyczna cieka kariery wymagajca nie tylko predyspozycji, ale take wiedzy i umiejtnoci. Studia magisterskie w tej specjalnoci skupiaj si nie tylko na dostarczaniu wiedzy niezbdnej do podjcia pracy, ale na takim uksztatowaniu profilu zawodowego absolwenta, aby by on gotów do samodzielnego planowania i realizacji zada, kierowania zespoem, czy kompleksowego zarzdzania projektami.

Public Relations to specjalno wymagajca dojrzaoci w kontaktach z otoczeniem i kompetencji w dziedzinie zarzdzania. Dlatego Wysza Szkoa Promocji oferuje j wycznie na studiach II stopnia. Nie tylko dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu efektywnego budowania wizerunku osób i instytucji i uczy kreatywnych rozwiza komunikacyjnych, w tym np. organizacji eventów, ale take ksztatuje kwalifikacje w zakresie budowania i utrzymywania relacji z mediami i przedstawicielami innych rodowisk przedsibiorstwa. Absolwent tej specjalnoci, przygotowany do funkcji porednika pomidzy organizacj, a jej otoczeniem, znajduje zatrudnienie w dziaach PR przedsibiorstw o dowolnym profilu dziaalnoci, agencjach PR, agencjach eventowych, jednostkach administracji publicznej i samorzdowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Zarzdzanie zasobami ludzkimi to specjalno zaplanowana do ksztacenia managerów, pracowników dziau personalnego w przedsibiorstwach, doradców zawodowych i trenerów. Program specjalnoci pozwala uzyska wyksztacenie w dziedzinie rekrutacji i selekcji kadr, planowania systemów motywacyjnych, organizacji treningów i szkole, kierowania oraz planowania procesów kadrowych.


 

<< powrót do listy