EdukacjaStudia II stopnia

Zajcia studiów drugiego stopnia w systemie dziennym s prowadzone przez trzy dni w tygodniu od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00-16.30. Zajcia specjalizacyjnie i specjalnociowe, lektoraty, koa zainteresowa s prowadzone w godzinach popoudniowych. Zajcia studiów zaocznych s prowadzone wycznie w soboty i niedziele (cae dnie), z czstotliwoci od 10 do 9 zjazdów podczas semestru. 

Zajcia z przedmiotów realizowanych w formie wicze s prowadzone w niewielkich grupach wiczeniowych (do 12 osób w grupie). Umoliwia to optymaln percepcj przekazywanych treci oraz waciwe wyksztacenie umiejtnoci zawodowych u wszystkich studentów, bez wzgldu na indywidualne rónice w tempie uczenia si. Zajcia wiczeniowe pozwalaj take na skuteczne modyfikowanie metod nauczania, zalenie od biecych potrzeb danej grupy. 

<< powrót do listy