EdukacjaStudia II stopnia

Magisterskie studia uzupełniające w Wyższej Szkole Promocji mają wybitnie indywidualny przebieg. Na podstawie własnych preferencji i zainteresowań student decyduje o wyborze specjalności, ścieżki specjalizacyjnej, promotora i tematu pracy magisterskiej. Kształcenie studenta obejmuje obligatoryjny zakres zajęć ujęty w ramowej dokumentacji programowej oraz bardzo obszerny zakres pracy własnej studenta, polegającej na prowadzeniu projektu badawczego, indywidualnej analizie literatury oraz konsultacjach z pracownikami dydaktycznymi uczelni. Organizacja pracy na uczelni sprzyja możliwości korzystania przez studentów z wiedzy i doświadczeń kadry naukowo-dydaktycznej. Każdy z samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni realizuje zadania w postaci indywidualnej pracy ze studentami w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo. Zasada ta dotyczy także pracowników naukowo-dydaktycznych w stopniu doktora, realizujących zajęcia seminarium dyplomowego lub zajęcia wykładowe zakończone egzaminem. Obowiązek ten jest niezależny od stacjonarnych zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników uczelni zgodnie z programem studiów.

<< powrót do listy