EdukacjaStudia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarzdzanie zostay zaplanowane na dwa lata (cztery semestry). Plan studiów dziennych obejmuje 805 godzin zaj, a studiów zaocznych 576 godzin i uwzgldnia ten sam zakres treci programowych. Plan studiów uwzgldnia przedmioty ksztacenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe, których realizacja przebiega wspólnie dla wszystkich specjalnoci studiów, oraz przedmioty specjalizacyjne i specjalnociowe w wymiarze 240 godzin dla studiów dziennych i 192 godzin dla studiów zaocznych.

Gównym zadaniem studenta realizujcego program studiów II stopnia w Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest samodzielne przeprowadzenie projektu badawczego, którego opis stanowi bdzie tre jego pracy magisterskiej. Realizacj tego przedsiwzicia wspiera bdzie program realizowanych studiów. Na bazie podbudowy uzyskanej w okresie studiów zawodowych, student na pierwszym roku studiów uzupeniajcych bdzie realizowa dodatkowy zakres przedmiotów kierunkowych, rozszerzony o przedmioty o profilu analitycznym. Na drugim roku studiów dominowa bd przedmioty o charakterze specjalizacyjnym, zwizane z wybran przez studenta ciek ksztacenia w ramach specjalnoci.

Plan studiów zosta skonstruowany tak, i z kadym kolejnym podejmowanym przez studenta semestrem studiów bdzie male obcienie studenta obligatoryjnymi zajciami, aby zapewni mu wiksze moliwoci czasowe na realizacj projektu badawczego oraz komfort skupienia si na sporzdzeniu pracy magisterskiej. Student bdzie podejmowa decyzj o wyborze cieki specjalizacyjnej po zakoczeniu pierwszego semestru studiów. Wtedy take student bdzie podejmowa decyzj o wyborze tematu pracy oraz dokonywa wyboru promotora. Seminarium dyplomowe, którego celem bdzie koordynacja projektu badawczego studenta, bdzie realizowane od drugiego semestru studiów. W tym okresie student bdzie opracowywa podstawy teoretyczne i metodologiczne do realizowanego projektu badawczego. Na trzecim semestrze student bdzie realizowa grupowy projekt badawczy, a semestr ostatni bdzie okresem spisania jego przebiegu i rezultatów w postaci indywidualnej pracy magisterskiej. Podczas czwartego semestru student bdzie mia take okazj do przedstawienia wyników realizowanego przez siebie projektu badawczego innym studentom w postaci przeprowadzonych zaj dydaktycznych. 

pliki do pobrania:


Plan studiw stacjonarnych  ( 0.07 Mb )
Plan studiw niestacjonarnych  ( 0.07 Mb )

<< powrót do listy