EdukacjaStudia II stopnia

 

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku zarządzanie zostały zaplanowane na dwa lata (cztery semestry). Plan studiów dziennych obejmuje 805 godzin zajęć, a studiów zaocznych 576 godzin i uwzględnia ten sam zakres treści programowych. Plan studiów uwzględnia przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe, których realizacja przebiega wspólnie dla wszystkich specjalności studiów, oraz przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe w wymiarze 240 godzin dla studiów dziennych i 192 godzin dla studiów zaocznych.

Głównym zadaniem studenta realizującego program uzupełniających studiów magisterskich w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie jest samodzielne przeprowadzenie projektu badawczego, którego opis stanowić będzie treść jego pracy magisterskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspierać będzie program realizowanych studiów. Na bazie podbudowy uzyskanej w okresie studiów zawodowych, student na pierwszym roku studiów uzupełniających będzie realizował dodatkowy zakres przedmiotów kierunkowych, rozszerzony o przedmioty o profilu analitycznym. Na drugim roku studiów dominować będą przedmioty o charakterze specjalizacyjnym, związane z wybraną przez studenta ścieżką kształcenia w ramach specjalności.

Plan studiów został skonstruowany tak, iż z każdym kolejnym podejmowanym przez studenta semestrem studiów będzie maleć obciążenie studenta obligatoryjnymi zajęciami, aby zapewnić mu większe możliwości czasowe na realizację projektu badawczego oraz komfort skupienia się na sporządzeniu pracy magisterskiej. Student będzie podejmował decyzję o wyborze ścieżki specjalizacyjnej po zakończeniu pierwszego semestru studiów. Wtedy także student będzie podejmował decyzję o wyborze tematu pracy oraz dokonywał wyboru promotora. Seminarium dyplomowe, którego celem będzie koordynacja projektu badawczego studenta, będzie realizowane od drugiego semestru studiów. W tym okresie student będzie opracowywał podstawy teoretyczne i metodologiczne do realizowanego projektu badawczego. Na trzecim semestrze student będzie realizował grupowy projekt badawczy, a semestr ostatni będzie okresem spisania jego przebiegu i rezultatów w postaci indywidualnej pracy magisterskiej. Podczas czwartego semestru student będzie miał także okazję do przedstawienia wyników realizowanego przez siebie projektu badawczego innym studentom w postaci przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

pliki do pobrania:


Plan studiów stacjonarnych  ( 0.07 Mb )
Plan studiów niestacjonarnych  ( 0.07 Mb )

<< powrót do listy