EdukacjaStudia I stopnia

Opaty za studia

Niezalenie od wybranej specjalnoci i trybu studiów, wysoko opat jest jednolita i wynosi: wpisowe - 290 z, czesne miesiczne - 540 z (patne przez 36 miesicy). Zamiast miesicznych wpat studenci mog wybra form zapewniajc rabat opata za semestr wynosi 2.999 z (rabat ponad 6%), a opata za rok to 5.779 z (rabat ponad 10%). Opaty semestralne i roczne s wnoszone na min. 15 dni przed rozpoczciem semestru.


Stypendia

Uczelnia uczestniczy w publicznym programie stypendialnym. Studenci Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie uzyskuj zapomogi, stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepenosprawnych. Zasady i wysoko przyznawanych stypendiów s okrelane przez komisj, w skad której wchodz take studenci.


Bez ukrytych opat

W ksztatowaniu strategii cenowej uczelnia od pocztku swojej dziaalnoci kieruje si zasad uczciwoci. Czesne za studia nie naley do najniszych w Warszawie, jednak studenci nie ponosz typowych dla innych uczelni opat co semestralnego lub corocznego wpisowego, nie ponosz take dodatkowych opat za przygotowanie pracy dyplomowej i przystpienie do egzaminu dyplomowego. 

<< powrót do listy