EdukacjaStudia I stopnia

Biuro karier uczelni otrzymuje znacznie wicej ciekawych ofert pracy ni ilo studentów poszukujcych zajcia. Wynika to z faktu, e pracodawcy poszukujcy specjalistów w dziedzinie promocji i zarzdzania personelem, znaj mark Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, mieli wczeniej dobre dowiadczenia ze studentami uczelni w postaci praktyk i stay oraz wysoko ceni kwalifikacje absolwentów. Uczelnia dopenia wszelkich stara, eby studia dostarczay jak najwicej wiedzy praktycznej i umiejtnoci: zajcia wiczeniowe s realizowane w grupach 12-20 osób, w planie studiów dominuj wiczenia, a wikszo zaj stanowi przygotowanie do konkretnego zawodu wynikajcego ze specjalnoci. Takie strategii suy bliska wspópraca z instytucjami branowymi m.in. z Izb Gospodarcz Menederów Artystów Polskich. 

<< powrót do listy