EdukacjaStudia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uczelni otrzymuj tytu licencjata w jednej z ksztaconych specjalnoci. Ksztacenie w uczelni ma charakter interdyscyplinarny. W cyklu studiów absolwenci przyswajaj obszerny zakres wiedzy i umiejtnoci w dziedzinie zarzdzania przedsibiorstwem oraz podstawy teoretyczne nauk ekonomicznych i humanistycznych oraz wiedzy o sztuce, przydatne w wykonywaniu pracy zawodowej w odpowiedniej specjalnoci. W szczególnoci absolwenci uzyskuj umiejtnoci z zakresu analizy rodowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, zasobów wewntrznych przedsibiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i dziaania przedsibiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarzdzania produkcj, personelem i finansami firmy. Program studiów za kluczow uznaje umiejtno opracowania, wdraania i kontroli programów operacyjnych odpowiedniego zakresu strategii przedsibiorstwa.

<< powrót do listy