EdukacjaStudia I stopnia

Kształcenie w Wyższej Szkole Promocji jest realizowane na podstawie autorskich programów i planów studiów opracowanych dla poszczególnych specjalności. Doświadczenia kilku lat kształcenia, zmiany systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także sytuacja na rynku pracy, w tym zmiany wymagań kwalifikacyjnych pracodawców sprawiły, że w uczelni zostały opracowane modyfikacje programów i planów studiów. Podstawowa idea przyświecająca tym zmianom to pozbawienie programów studiów w danej specjalności treści zbędnych z punktu widzenia wymagań pracodawców, a z drugiej strony umożliwienie kształcenia studenta w indywidualnym procesie, wychodzącym naprzeciw jego zainteresowaniom zawodowym i talentom. Plan studiów dziennych obejmuje 2040 godzin zajęć. Plan studiów zaocznych obejmuje około 1285 godzin zajęć i przewiduje taki sam zakres treści programowych jak na studiach dziennych. Wyższa Szkoła Promocji jest obecnie jedyną uczelnią w Warszawie (w tym także spośród uczelni państwowych), zapewniającą studentom studiów zaocznych ponad 60% ilości godzin programu studiów dziennych.

Program studiów – dla wszystkich specjalności – jest realizowany wedle zasady: "od ogółu do szczegółu". Oznacza to, że w trakcie pierwszych trzech semestrów nauki są realizowane przede wszystkim przedmioty o charakterze ogólnym i kierunkowym, dające mocne, a jednocześnie niezbędne podstawy do dalszego, specjalistycznego kształcenia. Na wyższych semestrach studiów te podstawowe treści są rozszerzane w obrębie przedmiotów związanych z daną specjalnością, w tym także bloków zajęć specjalizacyjnych o dużym stopniu szczegółowości.

Program studiów zakłada dominację zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych. Im bardziej specjalistyczne są zajęcia, tym dominacja ta jest bardziej widoczna. Szczególne nasilenie przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń i seminariów jest przewidziane na trzech ostatnich semestrach studiów, kiedy to studenci realizują wybraną specjalność. Nie tylko seminaria dyplomowe, ale także wszystkie zajęcia realizowane w ramach bloków specjalizacyjnych mają – z założenia – charakter praktyczny.

Dzięki temu absolwent Wyższej Szkoły Promocji będzie przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po ukończeniu studiów. Jednocześnie będzie miał możliwość szybkiego przekwalifikowania się w celu podjęcia pracy w pokrewnych specjalnościach, z którymi szczegółowo zapoznał się w trakcie studiów.

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Promocji realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, lektoratów i warsztatów. Formy zajęć dostosowywane są do treści przedmiotowych oraz charakteru przekazywanej wiedzy i kształconych umiejętności. Studenci mogą także uczestniczyć w regularnych konsultacjach z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi wykłady. Nowoczesny, ukierunkowany na zdobycie umiejętności praktycznych, program studiów w Wyższej Szkole Promocji nie może być w pełni realizowany bez odpowiedniej bazy technicznej – w tym urządzeń, z którymi absolwent Uczelni będzie miał bezpośredni kontakt w pracy zawodowej. Dlatego też na każdym etapie procesu nauczania wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne. Obok możliwych do wykorzystania w trakcie nauczania wszystkich przedmiotów środków technicznych, takich jak: komputery, telewizory, magnetowidy, magnetofony, odtwarzacze CD, rzutniki: tekstu, obrazu, przezroczy, kopiarki itp., w działalności dydaktycznej są również wykorzystywane urządzenia profesjonalne, jak: skanery, kamery video, minidyski, wzmacniacze dźwięku i systemy nagłośnieniowe, miksery dźwięku, profesjonalny sprzęt fotograficzny, w tym aparaty cyfrowe i wyposażenie atelier.

<< powrót do listy