EdukacjaUczelnia

Misja Uczelni
Misją Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest prowadzenie wyspecjalizowanej działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w dziedzinie przemysłów kreatywnych. Uczelnia stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: „Consilio manuque” (roztropnością i zręcznością).

Wizja Uczelni
Uczelnia elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia. Od początku działalności jest związana z przemysłem promocyjnym, dla którego wykształciła przeszło 1000 specjalistów. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozszerzyła perspektywę swojej działalności o inne przemysły kreatywne i podjęła zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukowo badawczą w dziedzinie zarządzania w kulturze i rozrywce, w szczególności w mediach w okresie ich konwergencji. Konsekwencją tej strategii stało się rozszerzenie pod koniec 2014 roku nazwy uczelni.
Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku „Zarządzanie”, kładąc nacisk na treści i formy kształcenia w zakresie prowadzonych specjalności, dostosowywanych i uzupełnianych pod kątem potrzeb rynku pracy. Podejmując decyzję o utworzeniu nowej specjalności, Uczelnia kieruje się strategią nisz rynkowych: zidentyfikowanych potrzeb wąskiego wycinka rynku, które stara się zaspokajać.
Priorytetem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia rozumianej jako optymalne przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy w wybranej specjalności. Dla realizacji tego priorytetu Uczelnia od początku swojej działalności stosuje unikatowe rozwiązania organizacyjne, w tym m.in. selekcję kandydatów poprzez testy zainteresowań i rozmowy kwalifikacyjne, odpowiednią organizacje programu studiów z założeniem, że cały ostatni rok studiów (zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia) przeznaczony jest na prowadzenie zajęć specjalnościowych) oraz bliską współpracę z biznesem. Rezultatem realizacji tych założeń jest bardzo zbliżony do 100% wskaźnik zatrudnienia absolwentów na stanowiskach związanych ze specjalnością kształcenia. Studenci Uczelni uzyskują zatrudnienie najczęściej jeszcze przed ukończeniem studiów. Dzięki bliskiej współpracy z pracodawcami oraz realizowanej działalności gospodarczej, od 2015 roku Uczelnia prowadzi bezpłatne studia stacjonarne I stopnia.
Przedmiotem zainteresowań badawczych Uczelni jest zjawisko komunikacji, jej uwarunkowań, form i narzędzi oraz skutków. Działalność badawcza Uczelni obejmuje także sferę procesu decyzyjnego i zachowań konsumenta. Duże znaczenie, także w sferze badawczej, ma dla uczelni idea zarządzania wiedzą i ochrony własności intelektualnej, w zakresie której Uczelnia stała się flagowym ośrodkiem badań ekonomicznych w Polsce.
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie kształci specjalistów dla przemysłów kreatywnych na potrzeby całej polskiej gospodarki. Studia w Uczelni realizują studenci wywodzący się nawet z najdalszych zakątków Polski. Jednak tożsamość Uczelni jest silnie związana z Warszawą, tak poprzez siedzibę, jak i działalność. Uczelnia prowadzi badania nad strategią rozwoju stolicy, współpracuje z władzami miasta w zakresie jej realizacji, realizuje szereg projektów społecznych dla Warszawy i jej mieszkańców m.in. formy preorientacji zawodowej dla uczniów szkół średnich pod kątem przyszłych potrzeb zatrudnienia w stolicy, Warsaw Model United Nations, coroczne warsztaty zainteresowań, współpraca z warszawskimi organizacjami pozarządowymi m.in. klubami Rotary. Od przeszło 10 lat Uczelnia jest współorganizatorem corocznej kwesty na Starych Powązkach. Związek z Warszawą ma swój wyraz w znaku Uczelni.
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie realizuje swoją działalność dydaktyczną i naukową poprzez podstawową jednostkę organizacyjną – Wydział Zarządzania oraz poprzez wyspecjalizowane instytuty zajmujące się działalnością dydaktyczną i naukową (Instytut Reklamy i Public Relations, Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Instytut Projektowania Multimedialnego, Instytut Marketingu Rozrywki, Instytut E-komunikacji i Mediów Społecznościowych) lub naukowo-badawczą (Instytut Własności Intelektualnej, Instytut Finansów Przedsiębiorstw, Kadr i Płac).

Historia
Pomysłodawcą, a także przez wiele lat rektorem i założycielem uczelni jest dr hab. Adam Grzegorczyk - profesor nadzwyczajny dwóch uczelni, ekonomista, politolog, medioznawca. W latach 80 i 90-tych związany ze środowiskiem muzyki rockowej, dyrektor Festiwalu w Jarocinie. Dziennikarz muzyczny. Menadżer największych gwiazd polskiej estrady: m.in. Ireny Santor i zespołów Roberta Gawlińskiego, Pawła Kukiza. Wydawca fonograficzny. Właściciel agencji reklamowej i założyciel pierwszej w Polsce szkoły reklamy. Autor przeszło 30 publikacji książkowych na temat różnych aspektów komunikacji społecznej, w szczególności reklamy. Nadal bardzo związany z uczelnią.
Wyższa Szkoła Promocji została utworzona aktem założycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 września 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej z dnia 8 września 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczęcie działalności dydaktycznej uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku. W dniu 22 września 2005 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwolił Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni został zmodyfikowany: od 2005 roku Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest uczelnią akademicką, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest także ośrodkiem wymiany międzynarodowej myśli naukowej.
W grudniu 2014 roku nazwa uczelni została rozszerzona do: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu. W styczniu 2016 roku siedziba uczelni została przeniesiona do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Władze uczelni
Rektor
dr hab. Wiesław Harasim - ekonomista, menadżer, specjalista w zakresie zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, autor i redaktor wielu publikacji na temat kapitału intelektualnego i zarządzania zasobami ludzkimi.

Prorektor ds. administracyjno-finansowych
dr hab. Adam Grzegorczyk

Prorektor ds. studenckich
(p.o.) dr Piotr Lewicki

Dyrektor Instytutu Marketingu Rozrywki
(p.o.) dr hab. Adam Grzegorczyk

Dyrektor Instytutu Projektowania Multimedialnego
dr Marcin Chrząścik

Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dr hab. Wiesław Harasim, profesor nadzwyczajny WSP

Dyrektor Instytutu E-komunikacji i Mediów Społecznościowych
dr Janusz Grobicki

Wydzielone jednostki organizacyjne (instytuty naukowe):
Instytut Własności Intelektualnej
Instytut Finansów Przedsiębiorstw, Kadr i Płac

pliki do pobrania:


Statut WSP  ( 8.39 Mb )
Regulamin świadczeń dla studentów  ( 5.59 Mb )