EdukacjaSłownik studencki

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

A

Absolwent (łac. absolvens - kończący) - osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty. Ukończenie danego etapu edukacji łączy się zazwyczaj z uzyskaniem dyplomu i uprawnień do podjęcia nauki w niektórych innych placówkach oświatowych, zazwyczaj uczelni wyższego rzędu, lub wykonywania określonego zawodu (źródło: "Słownik wyrazów obcych").

Adiunkt (łac. adiunctus - dołączony) - stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. (źródło: "Słownik wyrazów obcych").

Akredytacja - jest to potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach dokonywane przez akademickie komicje powołane najczęściej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego np. PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna).

Asystent (łac. assistens - towarzyszący; potocznie "asystent profesora") - najniższe rangą stanowisko w szkołach wyższych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (ew. magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (ew. dra inż.). W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki (źródło: "Słownik wyrazów obcych").

B

Biuro Karier WSP - Biuro Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie zostało powołane decyzją Rektora WSP z dnia 22 grudnia 2003 roku. Biuro rozpoczęło działalność 5 stycznia 2004 roku. Celem Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie akcesji na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. W szczególności Biuro Karier realizuje następujące cele:

  • Identyfikacja indywidualnych predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz aspiracji studentów;
  • Realizacja działalności informacyjnej w zakresie struktury i zmian na rynku pracy oraz oczekiwań poszczególnych pracodawców i opisów stanowisk;
  • Kształcenie u studentów umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju zawodowego;
  • Ułatwianie studentom i absolwentom uczelni kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami doradztwa personalnego oraz indywidualnymi pracodawcami.

Biuro Karier w ramach swojej działalności podejmuje zadania na rzecz:

  • studentów i absolwentów uczelni
  • instytucji zainteresowanych organizacją praktyki zawodowej z udziałem studentów uczelni
  • pracodawców potencjalnie oferujących zatrudnienie studentom i absolwentom uczelni;
  • instytucji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego powołanych do organizacji procesu rekrutacji i selekcji personelu.

Biuro Obsługi Studenta (BOS) - jednostka organizacyjna uczelni, w której można załatwić większość spraw formalnych i organizacyjnych związanych ze studiowaniem.

C

Czesne - opłata uiszczana przez słuchaczy studiów zaocznych oraz szkół prywatnych (źródło "Słownik Języka Polskiego"

D

Doktor (łac. doctor - nauczyciel, mistrz; w skrócie dr, w dopełniaczu dr. lub dra) - stopień naukowy. W Polsce stopień naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (tzw. dysertację). Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. termin jej jest ogłaszany i każdy ma prawo w niej uczestniczyć oraz zadawać doktorantowi pytania dotyczące tematu pracy doktorskiej. Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską, w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej. (źródło: "Słownik Języka Polskiego")

Drzwi otwarte - akcja promocyjna przeprowadzana przez wyższe uczelnie (lub konkretne wydziały), polegająca na organizowaniu spotkań dla maturzystów z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną. Spotkania te mają na celu jak najlepsze zapoznanie kandydatów z uczelnią i specyfiką studiów na konkretnej specjalności.

Dyplom - to dokument potwierdzający ukończenie przez ciebie studiów. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

Dziekan - kierownik wydziału szkoły wyższej stojący na czele wydziału.

E

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów, system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą.

Edukacja (łac. educatio - wychowanie) - proces zdobywania wiedzy. W Polsce edukacja na poziomie studiów wyższych podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Egzamin (łac. examen - badanie) - jedna z form sprawdzania wiedzy stosowana w szkołach wyższych. Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu istnieje możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin komisyjny - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej egzamin nie zostanie zaliczony lub zaliczony na niesatysfakcjonującym poziomie. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (czasami zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).

Egzamin zerowy - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu (pod warunkiem, że spełni się warunki przystąpienia - np. liczbę godzin obecności na wykładach).

F

Fakap - duży problem

G

Gaudeamus igitur (z łac., "radujmy się więc") - pieśń studencka, rodzaj hymnu śpiewanego podczas uroczystości akademickich;


Oryginalny tekst:

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem nos habebit humus,
nos habebit humus.
Vita nostra brevis est, brevi finietur,
vita nostra brevis est, brevi finietur,
venit mors velociter,
rapid nos atrociter,
nemini parcetur,
nemini parcetur.
Vivat Academia, vivant professores,
vivat Academia, vivant professores
vivat membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore!
Vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit
quae nos hic protegit
Vivant omnes virgines, faciles, formosae,
vivant omnes virgines, faciles, formosae,
vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae,
bonae, laboriosae!

Tłumaczenie:

Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia.
Życie nasze krótko trwa i szybko się kończy,
chyba nadchodzi śmierć i porywa nas okrutna
nikogo nie oszczędzi, nikogo nie oszczędzi.
Niech żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek naszej społeczności,
niech żyją wszyscy członkowie,
niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!
Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi,
Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni, która nas tu chroni!
Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
niechaj żyją i mężatki
delikatne, miłe,
dobre, pracowite.
dobre, pracowite.

Godziny rektorskie - ustalone przez rektora w szczególnych okolicznościach dni bądź godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

H

Honoris causa (z łac., doktor dla zaszczytu, dosł. z powodu cnoty, przymiotów) - honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym (źródło: "Słownik wyrazów obcych").

I

Immatrykulacja (łac. immatriculare - wciągnąć do spisu) - uroczystość przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów (Źródło: "Słownik Języka Polskiego")

Inauguracja roku akademickiego - uroczystość oficjalnie rozpoczynająca kolejny rok akademicki na uczelni. Biorą w niej udział władze uczelni, a także przedstawiciele władz uczelni zaprzyjaźnionych, studenci, absolwenci, pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni oraz zaproszeni goście.

Instytut - jednostka naukowa w Uczelni

Indeks - dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik dzienniczka ucznia.

Insygnia rektorskie - oznaka godności, władzy i dostojeństwa władz uczelni.

J

Jego Magnificencja (skrót: JM) - tytuł honorowy przysługujący rektorowi.

K

Kabaretowe Mistrzostwa Świata - event organizowany przez WSP mający na celu promocję idei młodej polskiej twórczości kabaretowej.

Karta obiegowa - to karta, jaka jest ci wydawana przed otrzymaniem dyplomu. Zaopatrzony w nią student musi zbierać podpisy i pieczątki pracowników ośrodków (np. biblioteki, finansów), z których miałeś okazję korzystać w trakcie studiów, w celu stwierdzenia, że nie pozostałeś im dłużny.

Katedra - jednostka organizacyjna wyższej uczelni lub instytutu naukowego, mniejsza niż instytut; stół lub pulpit wykładowcy, stojący na podium; też: podium z tym stołem lub pulpitem (Źródło: "Słownik Języka Polskiego")

Kolokwium (łac. colloquium - rozmowa) - ustny lub pisemny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych będący podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu. W praktyce nazwą tą określa się częściej sprawdziany pisemne (źródło: "Słownik wyrazów obcych").

Konferencja - spotkanie grupy ludzi w celu omówienia konkretnego zagadnienia. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych.

Konsultacje - godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z każdym pytaniem.

Kwadrans akademicki - zwyczaj na wyższych uczelniach pozwalający opuścić studentom zajęcia, bez żadnych konsekwencji, gdy prowadzący spóźnia się 15 minut.

L

Legitymacja studencka - to dokument potwierdzający, iż jesteś studentem wyższej uczelni. Legitymując się nią możesz liczyć na zniżki. Pamiętaj, że dwa razy w roku musisz ją podbić w dziekanacie.

Lektorat - to obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Licencjat (łac. licentiatus)- tytuł zawodowy nadawany obecnie w Polsce absolwentom studiów I stopnia, oznacza wykształcenie wyższe zawodowe ("Słownik wyrazów obcych").

M

Magister - tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów wyższych oraz po napisaniu pracy naukowej i jej obronie; też: osoba mająca ten tytuł (Źródło: "Słownik Języka Polskiego")

N

Notatki studenckie - to krótkie uporządkowane zapiski zawierające najistotniejsze informacje z wykładu. Mają służyć utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy. Szczególnie przydatne w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej.

O

Obrona - to kończąca twój pobyt na studiach chwila, kiedy to możesz przedstawić komisji własną pracę dyplomową (magisterską / licencjacką). Nie jest to formalność. Trzeba się wykazać.

Otrzęsiny - przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

Organizacja roku akademickiego - to harmonogram zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz ferii świątecznych obowiązujący w danym roku akademickim.

P

Plany studiów - to szczegółowo rozpisana dla każdej specjalności ścieżka studiów. Zawierająca przedmioty kształcenia (ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego), formę zaliczenia przedmiotu (egzamin, zaliczenie), kategorię przedmiotu (wybieralny, obowiązkowy), rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenie, laboratorium, seminarium, projekt, zajęcia kontrolowane), liczbę godzin przewidzianą na realizację danego przedmiotu oraz punkty ECTS.

Praktyki studenckie - polegają na oddelegowaniu studenta na określony czas do pracy związanej z kierunkiem kształcenia. Celem praktyk jest wykorzystanie i utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie konkretnych umiejętności. Praktyki studenckie w Collegium Mazovia są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków- studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Czas trwania praktyki studenckiej określają standardy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów. Student może samodzielnie wskazać miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z pomocy uczelni w jej zorganizowaniu.

Prorektor - pracownik wyższej uczelni pełniący funkcje administracyjno-reprezentacyjne. Zastępca rektora uczelni, który rozpoczyna i kończy kadencję w tych samych dniach co rektor.

Promotor - opiekun pracy dyplomowej.

Punkty ECTS (ang. European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów) - zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każda wartość odzwierciedla ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu w stosunku do całkowitej ilości pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku studiów na danym wydziale. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.

R

Rada Wydziału - organ przedstawicielski wydziału, instytutu wyższej uczelni; też: posiedzenie takiego organu (Źródło: Słownik Języka Polskiego)

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne, bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę. Oprócz terminu, w którym odbywają się egzaminy ważny jest również termin składania podań.

Rektor (łac. rector - władca, zarządca) - godność osoby, która kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Przełożony nauczycieli akademickich i studentów.

Rok akademicki - jednostka miary czasu nauki i zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych. Na polskich uczelniach obejmuje najczęściej okres od października do września. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów (zimowego i letniego) kończących się zazwyczaj sesjami egzaminacyjnymi

Rozkłady zajęć - to specjalnie przygotowane dla każdej grupy studentów poszczególnych kierunków harmonogramy zajęć dydaktycznych. Pełnią funkcję organizacyjną. Informują studentów jakiego dnia, o której godzinie i w jakiej sali odbędzie się dany przedmiot oraz kto go poprowadzi.

S

Seminarium - zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat lub doktorantów; spotkanie naukowców zajmujących się jakąś dziedziną wiedzy; też: szkolenie wzorowane na takim spotkaniu (Źródło: Słownik Języka Polskiego)

Sesja egzaminacyjna - jeden z dwóch okresów w roku akademickim, przypadający pod koniec każdego semestru. Czas przeznaczony na zaliczenie poszczególnych przedmiotów.

Student (łac. studere - starać się, przykładać się do czegoś, trudzić się) - uczeń szkoły wyższej.

Stypendium - system pomocy materialnej przysługujący zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

T

Toga - strój ceremonialny wykładowców wyższych uczelni

U

Uczelnia - inaczej szkoła wyższa. Jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W polskim systemie edukacji uczelnia kształci absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Szkoła wyższa może prowadzić studia I stopnia - kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera i studia II stopnia - kończące się nadaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Uczelnia posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej.

Urlop dziekański (pot. "dziekanka") - przerwa w toku studiów trwająca semestr lub rok akademicki. Urlop (najczęściej z przyczyn ważnych np. urodzenie dziecka, ślub, choroba) udzielany jest na wniosek studenta. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie przywileje prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej (np. zniżki na bilety komunikacji miejskiej).

W

Warunek (warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów) - warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów. Niewykonanie warunku w wyznaczonym terminie, powoduje obowiązek powtarzania semestru lub skreślenie z listy studentów. Decyzję o powtarzaniu przez studenta niezaliczonego przedmiotu podejmuje dziekan na wniosek studenta.

Wykład - forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym. (Teoretycznie) Polega na ustnym przekazaniu wiedzy studentom. Wykładowca prowadzi rozbudowaną wypowiedź na określony temat a słuchacze, samodzielnie bez sugestii prowadzącego, sporządzają notatki lub zapisują niejasne kwestie, aby po wykładzie zadać odpowiednie pytania.

Z

Zajęcia ćwiczeniowe - forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym, zazwyczaj poprzedzona wykładem. Służy utrwaleniu i poszerzeniu wcześniej poznanego obszaru wiedzy poprzez samodzielną pracę studentów. Prowadzący zajęcia stymuluje studentów do indywidualnej lub grupowej aktywności, zlecając im do wykonania różnego rodzaju zadania.

Zaliczenie przedmiotu - uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (bądź zaliczenia) kontrolującego poziom wiedzy studenta. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się na koniec semestru, w czasie sesji egzaminacyjnej.

Zjazd - cykliczne spotkania na uczelni (co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę) studentów studiów niestacjonarnych.