EdukacjaUczelnia

Misja Uczelni

Misj Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest prowadzenie wyspecjalizowanej dziaalnoci dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w dziedzinie przemysów kreatywnych. Uczelnia stawia sobie za cel ksztaci wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniajc im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejtnoci profesjonalne, odpowiednie do oczekiwa rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie si nowych moliwoci zatrudnienia. Cel ksztacenia studentów opisywany jest dewiz uczelni: „Consilio manuque” (roztropnoci i zrcznoci).

Wizja Uczelni

Uczelnia elastycznie dostosowuje si do zmieniajcych si warunków otoczenia. Od pocztku dziaalnoci jest zwizana z przemysem promocyjnym, dla którego wyksztacia przeszo 1000 specjalistów. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozszerzya perspektyw swojej dziaalnoci o inne przemysy kreatywne i podja zarówno dziaalno dydaktyczn, jak i naukowo badawcz w dziedzinie zarzdzania w kulturze i rozrywce, w szczególnoci w mediach w okresie ich konwergencji. Konsekwencj tej strategii stao si rozszerzenie pod koniec 2014 roku nazwy uczelni. W 2020 roku Uczelnia nawizaa partnersk wspóprac z nowo powsta Izb Gospodarcz Menederów Artystów Polskich, czego rezultatem jest uruchomienie od padziernika 2021 roku wyspecjalizowanych studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych w specjalnoci „meneder rozrywki”.
Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku „Zarzdzanie”, kadc nacisk na treci i formy ksztacenia w zakresie prowadzonych specjalnoci, dostosowywanych i uzupenianych pod ktem potrzeb rynku pracy. Podejmujc decyzj o utworzeniu nowej specjalnoci, Uczelnia kieruje si strategi nisz rynkowych: zidentyfikowanych potrzeb wskiego wycinka rynku, które stara si zaspokaja. 

Priorytetem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia rozumianej jako optymalne przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy w wybranej specjalnoci. Dla realizacji tego priorytetu Uczelnia od pocztku swojej dziaalnoci stosuje unikatowe rozwizania organizacyjne, w tym m.in. selekcj kandydatów poprzez testy zainteresowa i rozmowy kwalifikacyjne, odpowiedni organizacje programu studiów z zaoeniem, e cay ostatni rok studiów (zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia) przeznaczony jest na prowadzenie zaj specjalnociowych) oraz blisk wspóprac z biznesem. Rezultatem realizacji tych zaoe jest zbliony do 100% wskanik zatrudnienia absolwentów na stanowiskach zwizanych ze specjalnoci ksztacenia. Studenci Uczelni uzyskuj zatrudnienie najczciej jeszcze przed ukoczeniem studiów. 

Przedmiotem zainteresowa badawczych Uczelni jest zjawisko komunikacji, jej uwarunkowa, form i narzdzi oraz skutków. Dziaalno badawcza Uczelni obejmuje take sfer procesu decyzyjnego i zachowa konsumenta. Due znaczenie, take w sferze badawczej, ma dla uczelni idea zarzdzania wiedz i ochrony wasnoci intelektualnej, w zakresie której Uczelnia staa si flagowym orodkiem bada ekonomicznych w Polsce. 
Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie ksztaci specjalistów dla przemysów kreatywnych na potrzeby caej polskiej gospodarki. Studia w Uczelni realizuj studenci wywodzcy si nawet z najdalszych zaktków Polski. Jednak tosamo Uczelni jest silnie zwizana z Warszaw, tak poprzez siedzib, jak i dziaalno. Uczelnia prowadzi badania nad strategi rozwoju stolicy, wspópracuje z wadzami miasta w zakresie jej realizacji, realizuje szereg projektów spoecznych dla Warszawy i jej mieszkaców m.in. formy preorientacji zawodowej dla uczniów szkó rednich pod ktem przyszych potrzeb zatrudnienia w stolicy, Warsaw Model United Nations, coroczne warsztaty zainteresowa, wspópraca z warszawskimi organizacjami pozarzdowymi m.in. klubami Rotary. Od przeszo 10 lat Uczelnia jest wspóorganizatorem corocznej kwesty na Starych Powzkach. Zwizek z Warszaw i Paacem Kultury i Nauki ma swój wyraz w znaku Uczelni. 
Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie realizuje swoj dziaalno dydaktyczn i naukow poprzez podstawow jednostk organizacyjn – Wydzia Zarzdzania oraz poprzez wyspecjalizowane instytuty zajmujce si dziaalnoci dydaktyczn i naukow (Instytut Reklamy i Public Relations, Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi, Instytut Projektowania Multimedialnego, Instytut Marketingu Rozrywki, Instytut E-komunikacji i Mediów Spoecznociowych) lub naukowo-badawcz (Instytut Wasnoci Intelektualnej, Instytut Finansów Przedsibiorstw, Kadr i Pac).

Historia
Pomysodawc, a take przez wiele lat rektorem i zaoycielem uczelni jest dr hab. Adam Grzegorczyk - profesor nadzwyczajny Uczelni, ekonomista, politolog, medioznawca. W latach 80 i 90-tych zwizany ze rodowiskiem muzyki rockowej, dyrektor Festiwalu w Jarocinie. Dziennikarz muzyczny. Menader najwikszych gwiazd polskiej estrady: m.in. Ireny Santor i zespoów Roberta Gawliskiego, Pawa Kukiza. Wydawca fonograficzny. Waciciel agencji reklamowej i zaoyciel pierwszej w Polsce szkoy reklamy. Autor przeszo 30 publikacji ksikowych na temat rónych aspektów przemysów kreatywnych, w szczególnoci reklamy i rozrywki. Nadal bardzo zwizany z uczelni. 
Wysza Szkoa Promocji zostaa utworzona aktem zaoycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 wrzenia 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepastwowej wyszej szkoy zawodowej z dnia 8 wrzenia 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskaa osobowo prawn na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarzdzajcej wpis do rejestru niepastwowych Uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczcie dziaalnoci dydaktycznej uczelni miao miejsce 1 padziernika 2001 roku. W dniu 22 wrzenia 2005 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwoli Wyszej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni zosta zmodyfikowany: od 2005 roku Wysza Szkoa Promocji w Warszawie rozwija dziaalno akademick, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest take orodkiem wymiany midzynarodowej myli naukowej. W grudniu 2014 roku nazwa uczelni zostaa rozszerzona do: Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu. W styczniu 2016 roku siedziba uczelni zostaa przeniesiona do Paacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Wadze uczelni

Rektor
dr Janusz Grobicki - ekonomista, dziennikarz, b. redaktor naczelny miesicznika „Bank”, specjalista w zakresie zarzdzania oraz nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych, autor i redaktor wielu publikacji na tematy gospodarcze, ekspert Instytutu im. Adama Smitha.

Jednostki organizacyjne Uczelni (dydaktyczne):

Biuro Obsugi Studenta 

Wydzia Zarzdzania

Instytut Reklamy i Public Relations

Instytut Marketingu Rozrywki

Instytut Projektowania Multimedialnego

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi

Instytut E-komunikacji i Mediów Spoecznociowych

Wydzielone jednostki organizacyjne (instytuty naukowe):

Instytut Wasnoci Intelektualnej

Instytut Finansów Przedsibiorstw, Kadr i Pac

pliki do pobrania:


Statut WSP  ( 0.12 Mb )
Regulamin wiadcze dla studentw  ( 5.59 Mb )