WSPRekrutacja

Zasady przyjcia

Wpisanie na list studentów Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie nastpuje z chwil zoenia lubowania. Jednak zanim ten doniosy fakt bdzie mia miejsce, kandydaci przechodz przez prost procedur selekcyjno-administracyjn, która polega na wypenieniu wniosku aplikacyjnego i rozmowie kwalifikacyjnej. Wniosek aplikacyjny mona wypeni bezporednio przed rozmow. Podczas rozmowy sprawdzane s kompetencje komunikacyjne kandydata oraz ustalane jego aspiracje i zainteresowania zawodowe. Rozmowa aplikacyjna daje take kandydatowi szans uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujce go w zwizku z podjciem studiów. Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpatna, a informacj o wyniku mona uzyska tu po jej zakoczeniu.

Wymagane dokumenty

Kandydat, który uzyska pozytywn ocen wniosku o przyjcie na studia, w terminie 7 dni skada dokumenty: odpis dyplomu ukoczenia studiów zawodowych lub zobowizanie do jego dostarczenia do dnia wpisania na list studentów oraz cztery fotografie. W tym terminie kandydat wnosi take opat wpisow w wysokoci 290 zotych. Kandydaci uzyskuj status studentów po zawarciu umowy o studiach i zoeniu ubowania, co nastpi podczas spotkania organizacyjnego, o terminie którego studenci zostan powiadomieni indywidualnie e-mailem. Przy przyjciu na studia decydowa bdzie kolejno skadania dokumentów. 

Terminy

Rekrutacja na pierwszy semestr studiów roku akademickiego 2021/2022 rozpocznie si 14 czerwca 2021 roku i trwa bdzie do 15 padziernika lub wczeniejszego wyczerpania miejsc.

Wicej o studiach II stopnia

 

<< powrót do listy