WSPRekrutacja

ZASADY ORGANIZACYJNE

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów następują w wyniku rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych na podstawie podania kandydata (druk podania podanie.doc lub podanie.zip) z załączonymi kserokopiami odpowiednich stron indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez osoby wyznaczone przez Rektora, a terminy rozmów wyznaczane są indywidualnie.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja co do przeniesienia kandydata, określająca semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony oraz wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia. Na podstawie tej decyzji kandydat zawiera umowę studiów i dokonuje wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 490 złotych. Student wpisany na drugi lub wyższy semestr studiów nie dokonuje opłat za semestry zaliczone decyzją rektora. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 500 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy studiów. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW w sprawie przeniesienia na drugi lub wyższy semestr studiów

  1. Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej szkole wyższej o podobnym profilu kształcenia uzyskała bezwarunkowe zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Zasady prowadzenia przyjęć na drugi i wyższe semestry studiów określa Rektor.
  2. W przypadku przyjęcia na drugi lub wyższy semestr studiów rektor ustala wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia. Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia. Wszelkie oceny uzyskane na semestrach wyższych przez studenta, który podczas warunkowego wpisu nie dopełnił obowiązku uzyskania oceny pozytywnej zajęć będących przedmiotem warunku zostają anulowane. Uzupełnienie różnic programowych jest odpłatne, a wysokość i zasady wnoszenia opłat reguluje Regulamin Opłat Dodatkowych.
  3. Przyjęty decyzją Rektora na drugi lub wyższy semestr studiów student, który w innej uczelni zrealizował podobny zakres programowy i zajęciowy danego przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń oraz uzyskał pozytywną ocenę końcową uzyskuje ocenę zaliczenia zajęć tego przedmiotu równą ocenie końcowej z innej uczelni. Przepisania oceny dokonuje Rektor na podstawie zapisów w indeksie innej uczelni.
  4. Przyjęty decyzją Rektora na drugi lub wyższy semestr studiów student, który w innej uczelni zrealizował podobny zakres programowy i zajęciowy danego przedmiotu realizowanego w formie wykładu oraz uzyskał pozytywną ocenę końcową uzyskuje ocenę egzaminacyjną z tego przedmiotu równą ocenie końcowej z innej uczelni. Przepisania oceny dokonuje Rektor na podstawie zapisów w indeksie innej uczelni.
  5. Warunkiem koniecznym przyjęcia w poczet studentów Szkoły jest uprzednie zawarcie umowy studiów.
<< powrót do listy