WSPRekrutacja

ZASADY ORGANIZACYJNE

Przeniesienia na drugi lub wysze semestry studiów nastpuj w wyniku rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych na podstawie podania kandydata (druk podania podanie.doc lub podanie.zip) z zaczonymi kserokopiami odpowiednich stron indeksu uczelni, w której kandydat pobiera studia. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone s przez osoby wyznaczone przez Rektora, a terminy rozmów wyznaczane s indywidualnie.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja co do przeniesienia kandydata, okrelajca semestr studiów, na który kandydat zosta przeniesiony oraz wykaz ewentualnych rónic programowych i terminy ich uzupenienia. Na podstawie tej decyzji kandydat zawiera umow studiów i dokonuje wpaty opaty wpisowej w wysokoci 490 zotych. Student wpisany na drugi lub wyszy semestr studiów nie dokonuje opat za semestry zaliczone decyzj rektora. W przypadku koniecznoci uzupenienia rónic programowych student wnosi jednorazow opat dodatkow w wysokoci 500 zotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy studiów. Ilo miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wysze semestry studiów jest ograniczona. O przyjciu decydowa bdzie kolejno zgosze.

WYCIG Z REGULAMINU STUDIÓW w sprawie przeniesienia na drugi lub wyszy semestr studiów

  1. Na drugi lub wysze semestry studiów moe zosta przyjta osoba, która w innej szkole wyszej o podobnym profilu ksztacenia uzyskaa bezwarunkowe zaliczenie semestru odpowiednio niszego oraz wypenia wszystkie obowizki wynikajce z przepisów obowizujcych w uczelni, któr opuszcza. Zasady prowadzenia przyj na drugi i wysze semestry studiów okrela Rektor.
  2. W przypadku przyjcia na drugi lub wyszy semestr studiów rektor ustala wykaz ewentualnych rónic programowych i terminy ich uzupenienia. Niedopenienie terminu uzupenienia rónic programowych skutkuje skreleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczno powtarzania semestru, podczas którego realizowane s zajcia bdce przedmiotem uzupenienia. Wszelkie oceny uzyskane na semestrach wyszych przez studenta, który podczas warunkowego wpisu nie dopeni obowizku uzyskania oceny pozytywnej zaj bdcych przedmiotem warunku zostaj anulowane. Uzupenienie rónic programowych jest odpatne, a wysoko i zasady wnoszenia opat reguluje Regulamin Opat Dodatkowych.
  3. Przyjty decyzj Rektora na drugi lub wyszy semestr studiów student, który w innej uczelni zrealizowa podobny zakres programowy i zajciowy danego przedmiotu realizowanego w formie wicze oraz uzyska pozytywn ocen kocow uzyskuje ocen zaliczenia zaj tego przedmiotu równ ocenie kocowej z innej uczelni. Przepisania oceny dokonuje Rektor na podstawie zapisów w indeksie innej uczelni.
  4. Przyjty decyzj Rektora na drugi lub wyszy semestr studiów student, który w innej uczelni zrealizowa podobny zakres programowy i zajciowy danego przedmiotu realizowanego w formie wykadu oraz uzyska pozytywn ocen kocow uzyskuje ocen egzaminacyjn z tego przedmiotu równ ocenie kocowej z innej uczelni. Przepisania oceny dokonuje Rektor na podstawie zapisów w indeksie innej uczelni.
  5. Warunkiem koniecznym przyjcia w poczet studentów Szkoy jest uprzednie zawarcie umowy studiów.
<< powrót do listy