WSPAktualnoci

Rektor Wyszej Szkoy Promocji prof. Adam Grzegorczyk odwiedzi dwa uniwersytety na poudniu Woch, Uniwersytet Kalabrii w Rende i Uniwersytet w Katanii na Sycylii. Celem wizyty byo nawizanie wspópracy naukowo-dydatktycznej, a w szczególnoci zawarcie umów o wymianie studenckiej i wymianie kadry oraz realizacji wspólnej dziaalnoci badawczej.
Zajcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kalabrii s prowadzone w jzyku woskim, odwiedzajcy go studenci zagraniczni maj moliwo odbycia krótkiego kursu tego jzyka, jednak wyjazd do Kalabrii zalecany jest dla studentów, którzy komunikuj si po wosku w mowie i pimie. Kolegów z Kalabrii zainteresowa praktyczny profil naszych studiów, którego brakuje woskiemu modelowi ksztacenia. Zauwaono, ze dla studenta Uniwersytetu Kalabrii interesujcym rozwizaniem byoby spdzi semestr w Warszawie i realizowa nasze zajcia specjalizacyjne. Do tego wniosku skoniy woskich kolegów prezentacje przygotowane pod nadzorem dyrektorów naszych instytutów projektowania multimedialnego i public relations: Marcina Chrzcika i Krzysztofa Kubiaka. Rektor naszej uczelni i rektor Uniwersytetu Kalabrii podpisali umow o wspópracy w ramach programu Erasmus.
Obecnie woski system szkolnictwa wyszego ulega reformie i przeksztaca si w posta nieco bardziej zbliona do profilu w Wyszej Szkole Promocji. Odchodzi si od struktury wydziaów prowadzcych kierunki studiów na rzecz departamentów, w których prowadzone s odpowiednie profile studiów (analogiczne do naszych specjalnoci). Po reformie kady z departamentów bdzie odpowiedzialny jednoczenie za dydaktyk i dziaalno naukow (dotychczas w departamentach prowadzono jedynie badania).
Podczas pobytu w Rende rektor spotka si z kadra profesorska Wydziau Ekonomicznego oraz Wydziau Humanistycznego i wygosi referat pt. "How advertising works?" przedstawiajcy m.in. wyniki bada przeprowadzonych w naszej uczelni. Tre referatu i przedstawione w nim tezy, a take dotychczasowe ustalenia badawcze wywoay szczere zainteresowanie woskich kolegów, którzy zadeklarowali ch uczestnictwa w badaniach dotyczcych zaangaowania konsumentów, kategorii postawy i jej zmiany oraz modelu FCB. Nasze dotychczasowe wyniki bada zostay uznane za innowacyjne i wzbudziy wiele pyta m.in. na temat wpywu pci konsumenta na jego decyzje zakupowe.
Podczas pobytu na Sycylii rektor przedyskutowa z przedstawicielami tamtejszego uniwersytetu sprawy zwizane z moliwociami wymiany studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Uniwersytet w Katanii ma due dowiadczenie w wymianie studenckiej, studentom zagranicznym zapewnia zajcia w jzyku angielskim, oferuje take krótki kurs jzyka woskiego. Wprowadzane zmiany odwlekaj jednak nasza wspóprac z t uczelni do 2013 roku. 
 

<< powrót do listy