WSPAktualnoci

Dr Marek Datko – wykadowca w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie, specjalista w dziedzinie sponsoringu. Stopie doktora nauk ekonomicznych uzyska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Wykada sponsoring, marketing, public relations. Ponadto prowadzi zajcia na studiach podyplomowych z zakresu sponsoringu i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i SGH w Warszawie. Prowadzi szkolenia m. in. na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Izby Gospodarczej, DGA. Pracowa w wielu firmach produkcyjnych i handlowych, ostatnio jako szef marketingu i product manager. Autor ksiki „Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja” i licznych publikacji z zakresu sponsoringu. Zainteresowania badawcze: sponsoring, public relations, komunikacja marketingowa.

Sponsoring, czyli wspieranie rónych, spoecznie akceptowanych sfer ycia m. in.: sportu, kultury, nauki i owiaty, lecznictwa, opieki spoecznej czy ekologii stwarza przedsibiorstwu moliwo zaistnienia w wiadomoci konsumentów jako partner budzcy zaufanie do swoich dziaa i swoich produktów, daje szans na dotarcie do jak najwikszej liczby potencjalnych klientów, którzy majc w wiadomoci pozytywny wizerunek firmy zasugujcej na zaufanie, dokonaj zakupu jej produktów, co ma przynie oczekiwany efekt ekonomiczny.

Celem pracy jest prezentacja moliwoci komunikacyjnych i promocyjnych sponsoringu, oraz metod oceny jego skutecznoci i efektywnoci. Z tego powodu naley zwróci uwag na:

  • strategi sponsorowania – ustalenie odpowiednich do budowy zamierzonego wizerunku przedsibiorstwa: celów, podmiotów sponsorowania i budetu planowanie, realizacja kontrola i adekwatnych dziaa,
  • naganianie faktu bycia sponsorem, promocyjnie waniejsze od sponsorowania. Sponsorzy czsto nie bior pod uwag faktu, e sponsoring jest tylko pretekstem, rdzeniem wokó którego mona budowa swoj kampani promocyjn lub komunikacyjn,
  • analiz skutecznoci i efektywnoci sponsoringu, bez której, z uwagi na wysoko nakadów
  • na dziaania sponsoringowe i wymogi prawa, trudno o uzasadnienie inwestycji sponsorskich. Ponadto, skoro czynnik ekonomiczny (opacalno), zaczyna by przewodnim motywem sponsoringu, a ocena celowoci kluczowym czynnikiem jakociowym prowadzonych dziaa w tym obszarze, analiza skutecznoci i efektywnoci sponsoringu wydaje si by niezbdna
  • praktyczne przykady dziaa sponsoringowych w rónych dziedzinach ycia (sport, kultura, dziaalno charytatywna i ekologiczna) z uwzgldnieniem poszczególnych etapów dziaa wynikajcych ze strategii sponsorowania, a take zastosowanie sponsoringu w nowym obszarze komunikacji, jakim jest Internet.  
<< powrót do listy