WSPAktualnoci

W zwizku z wejciem w ycie (od 1 padziernika 2011 roku) nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, Wysza Szkoa Promocji opracowaa szereg zmian dotyczcych prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich). Zmiany te dotycz zarówno obecnych, jak i przyszych studentów tych studiów.

Od nowego roku akademickiego modyfikujemy program studiów. Ograniczamy w nim do minimum przedmioty o profilu ilociowym. Wprowadzamy nowe przedmioty dotyczce bezporednio prowadzonych specjalnoci ksztacenia. Przedmioty teoretyczne bd realizowane wycznie na pierwszym roku studiów, drugi rok bdzie powicony ju tylko na lektorat, zajcia specjalizacyjne i kontynuacj pisania pracy magisterskiej. Prace magisterskie bd realizowane w ramach seminariów w niewielkich (do 6 osób) grup studenckich, a tematy bada tych zespoów bd wyznaczane na podstawie zainteresowa studentów.

Od 1 padziernika rozszerzamy ofert specjalnoci realizowanych na studiach II stopnia. Dotychczas proponowalimy studia w zakresie reklamy, public relations oraz zarzdzania zasobami ludzkimi, teraz wprowadzamy take marketing polityczny i spoeczny.

Od nowego roku akademickiego kierowanie poszczególnymi specjalnociami powierzamy modym, dowiadczonym w danej dziedzinie naukowcom: funkcj Dyrektora Instytutu Reklamy obejmuje dr Anna Kozowska (autorka kilku publikacji ksikowych na temat reklamy, specjalista w zakresie perswazji reklamowej, import z SGH), funkcj Dyrektora Instytutu Public Relations powierzamy dr. Krzysztofowi Kubiakowi (socjolog, adiunkt WSP, badacz mediów i PR-u), a zadania zwizane z organizacj specjalnoci Marketing polityczny i spoeczny powierzamy dr. Tomaszowi Olczykowi (politolog, autor i wspóautor kilku monografii z zakresu politologii i marketingu politycznego). Nowi dyrektorzy instytutów pozyskali ju do wspópracy wielu nowych specjalistów ze rodowiska biznesu (agencji reklamowych, PR-owych itd.) do prowadzenia zaj specjalizacyjnych.

Jednoczenie przypominamy, e studia magisterskie w Wyszej Szkole Promocji mog podj osoby, które uzyskay uprzednio dyplom studiów I stopnia na dowolnym kierunku. Na list wolnych suchaczy tych studiów mog wpisa si osoby, które taki dyplom uzyskaj przed rozpoczciem sesji egzaminacyjnej pierwszego semestru studiów magisterskich (luty 2012), a wolni suchacze przygotowujcy prace licencjackie w WSP mog liczy na bardzo znaczcy rabat (50% opaty semestralnej).

 

 

1/w

1/c

2/w

2/c

3/w

3/c

4/w

4/c

Metodologia bada

30

 

 

 

 

 

 

 

Marketing

30

30

 

 

 

 

 

 

Prawoznawstwo

30

30

 

 

 

 

 

 

Lektorat

 

30

 

30

 

30

 

30

Ekonomia

30

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja spoeczna

30

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka

 

 

30

 

 

 

 

 

Zarzdzanie

 

 

30

30

 

 

 

 

Seminarium mgr

 

 

 

30

 

30

 

30

Teoria reklamy

 

 

30

 

 

 

 

 

Public relations

 

 

30

 

 

 

 

 

Marketing polityczny

 

 

30

 

 

 

 

 

Zajcia specjalizacyjne

 

 

 

 

 

150

 

150

 

<< powrót do listy