WSPAktualnoci

Do Biura Rady Reklamy wpyny dwie skargi konsumenckie na reklam Wyszej Szkoy Promocji. Opis skargi 1: reklama sugeruje, e na uczelni mog studiowa wycznie modzi, zdolni, atrakcyjni. Opis skargi 2: na reklamie widnieje sugestia, e uczelnia przyjmuje wycznie modych zdolnych i atrakcyjnych, czyli dyskryminuje wiele grup, jak inwalidzi, nie atrakcyjni, nie modzi itp.

W imieniu Wyszej Szkoy Promocji wyjaniamy, e uczelnia nie dyskryminuje kandydatów ze wzgldu na kryterium niepenosprawnoci (wród studentów WSP s osoby niepenosprawne), wiek (wród studentów WSP s osoby w bardzo rónym wieku), atrakcyjno, ras, przekonania religijne, pe lub narodowo. Kryteriami selekcji kandydatów na studia s wyniki egzaminów maturalnych (osoby o odpowiednio wysokich wynikach uzyskuj preferencj w postaci zwolnienia z opaty za studia), zainteresowania,  motywacja i umiejtno autoprezentacji. Wyjaniamy, e haso reklamowe „Modzi Zdolni Atrakcyjni” jest stosowane przez Wysz Szko Promocji od 2003 roku, a jego uzasadnienie wynika ze specyfiki ksztaconych specjalnoci (reklama, public relations, projektowanie multimedialne, marketing rozrywki oraz marketing polityczny i spoeczny) oraz rzeczywistych predyspozycji, talentów i kwalifikacji studentów i absolwentów uczelni, wyróniajcych Wysz Szko Promocji od innych szkó wyszych. Wyjaniamy take, i w treci skaronej reklamy nie znajduj si informacje dyskryminujce, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

<< powrót do listy