WSPAktualnoci

We wspópracy ze Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie zaprasza do udziau w konferencji naukowej „Branding w marketingu i sprzeday. 20 lat dowiadcze rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce”, która odbdzie si w odzi w dniu 22 wrzenia 2016 roku w powizaniu z Gal Ambasadorów Kongresów Polskich w nowo otwartym post-industrialnym obiekcie – centrum konferencyjno-eventowym EC1 (Elektrociepownia ód). Celem konferencji jest zebranie i usystematyzowanie dostpnej wiedzy naukowej i praktycznej dotyczcej kreowania i promowania produktów markowych w brany turystyki biznesowej, ze szczególnym uwzgldnieniem rozwijania produktów turystycznych miast i regionów oraz usug konferencyjno-kongresowych zgodnie z koncepcj produktu markowego i najnowszymi dowiadczeniami w tym zakresie w rónych krajach.

Konferencja nawizuje do 20. rocznicy zainicjowania wdraania koncepcji produktów markowych w turystyce w Polsce w oparciu o „Strategi Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” wypracowanej w 1996 roku, wynikajcej z Programu Unii Europejskiej Phare TOURIN. W strategii tej turystyka biznesowa zostaa wskazana (obok turystyki miejsko0kulturowej, wiejskiej, aktywnej i tranzytowej) jako specjalno dajca przedsibiorcom, regionom i krajowi szanse na sukces ekonomiczny. W dokumencie zarekomendowano take nadawanie produktom turystycznym charakteru markowego, wzorujc si na dobrych dowiadczeniach brandingu w rónych dziedzinach gospodarki rynkowej. Obecnie po 20 latach dysponujemy bogatym zasobem dowiadcze w zakresie rozwijania marek, ale wnioski w tym zakresie nie zostay dotychczas zebrane.

Uczestnikami konferencji bd zarówno eksperci w zakresie tematyki brandingu z kraju i zagranicy, jak i przedstawiciele jednostek samorzdowych odpowiadajcy za kreowanie wizerunku miast i regionów oraz firm turystycznych realizujcych polityk budowania marki. Ponadto uczestnikami Konferencji bd Ambasadorowie Kongresów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Konferencja jest realizowana przez Wysz Szko Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie orazStowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” we wspópracy z wadzami odzi i Województwa ódzkiego. Miasto ód podjo si roli wspógospodarza, a swój wkad w Konferencj zadeklarowaa take Warszawska Organizacja Turystyczna i dziaajce w jej strukturze Warsaw Convention Bureau. Koordynacj nad programem Konferencji sprawuje Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. nadzw. dr hab. Adama Grzegorczyka.

Osoby zainteresowane wygoszeniem referatów lub publikacj tekstów naukowych prosimy o zgaszanie tematów i tytuów opracowa pod adresem: konferencje@wsp.pl

<< powrót do listy