WSPAktualnoci

Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu jako pierwsza polska niepubliczna uczelnia wprowadza system bezpatnych stacjonarnych studiów I stopnia. System obejmie 50 studentów rozpoczynajcych studia w roku akademickim 2015/2016.

Studenci nie bd ponosili opat za studia. System bdzie finansowany z wpat pracodawców uczestniczcych w systemie i zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów tych studiów dotacji oraz realizowanej przez uczelni dziaalnoci pozastatutowej. Pracodawcy bd take wpywa na treci ksztacenia i zapewnia jego praktyczn stron. Studenci uczestniczcy w programie bd mieli pierwszestwo w realizacji praktyk zawodowych u pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

Realizacja systemu jest moliwa dziki elitarnoci studiów prowadzonych przez Wysz Szko Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, elastycznoci metod zarzdzania uczelni oraz zaangaowaniu samych studentów. Od 2007 roku WSP rejestruje najwyszy na rynku wskanik zatrudnialnoci absolwentów w ramach ksztaconych specjalnoci (przeszo 97%).

W odrónieniu od uczelni pastwowych, selekcja kandydatów na studia WSP odbywa si bdzie w oparciu o zidentyfikowane pasje i zainteresowania w dziedzinie promocji, mediów i show-businessu, a nie liczb punktów na wiadectwie maturalnym. Dlatego testy i rozmowy kwalifikacyjne rozpoczn si ju od 15 czerwca 2015 roku, a o przyjciu zdecyduje kolejno skadanych wniosków. W szczególnoci preferowane bd osoby wykazujce zainteresowanie: organizacj imprez, reklam, Internetem, projektowaniem, pisaniem, grafik, malarstwem, fotografi, muzyk, tacem, aktorstwem, modelingiem, bo do takich kandydatów adresowane s studia w naszej uczelni. Oczywicie, studia bd mogy podj jedynie osoby, które uzyskaj pozytywny wynik egzaminu maturalnego.

Obok bezpatnych studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich), Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu oferuje take studia niestacjonarne w tych samych specjalnociach (zajcia co drugi weekend) oraz studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe.

<< powrót do listy